Методична робота коледжу Сумського національного аграрного університету є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів науково-методичної служби коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, - зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

У 2018-2019 навчальному році робота колективу коледжу Сумського національного аграрного університету спрямована на реалізацію навчально-методичної мети: формування загальних та фахових компетентностей студентів шляхом впровадження адаптивного навчання з використанням мікропроектів.

 

У коледжі Сумського національного аграрного університету працюють три циклових методичних комісій: правових і гуманітарних, загальноосвітніх дисциплін, обліково-фінансових та економічних дисциплін професійного напрямку. На засіданнях своїх комісій відповідно до навчально-методичної проблеми коледжу були сформовані методичні проблеми циклових методичних комісій, над вирішенням яких працюють викладачі протягом навчального року. 

 

Координатором методичної роботи коледжу є заступник директора з навчальної роботи Лук'яненкоЛюдмила Миколаївна та зав. навчально-методичним кабінетом Лопатка Катерина Михайлівна.

 

Основу структури методичної роботи становить діяльність:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • методичний кабінет;
 • циклові комісії;
 • методичне об’єднання кураторів.

 

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

1. Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
2. Впровадження методичних розробок у навчально-виховний процес та сприяння у видавничій роботі.
3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.
4. Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки спеціалістів, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.
5. Сприяння впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес.
6. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
7. Сприяння в організації та проведенні психолого-педагогічних, методичних семінарів тощо.

 

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

 

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

 

Підібрано матеріали та нормативна база для організації перепідготовки та атестації викладачів.

 

У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

 

Індивідуальна науково-методична робота – цілеспрямована, планомірна та систематична робота викладача над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.

 

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів, кураторів;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у навчально-виховний процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.

 

Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є:

 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • робота циклових комісій;
 • методичне об’єднання кураторів;
 • теоретичні та практичні семінари.

 

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на педраді, засіданні адміністративної, методичної ради;
 • заслуховування звітів голів циклових методичних комісій;
 • звітування викладачів перед цикловими комісіями про свою роботу.