IMG_5087Працює в коледжі Сумського національного аграрного університету з  2008 року.

У 2008 році закінчила Сумський НАУ та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр з обліку та аудиту».

У грудні 2010 року з метою підвищення рівня методичної та педагогічної майстерності пройшла стажування на базі Сумського інституту агропромислового виробництва.

У 2010 році підвищувала кваліфікацію в інституті післядипломної освіти та дорадництва на базі Сумського національного аграрного університету.

У 2011 році отримала кваліфікацію викладача ІІ категорії.

У 2011 році брала участь у науково-практичній конференції «Новітні інформаційні технології в освіті» (Розвиток інноваційної структури навчальних закладів з використанням технологій «1С»), що проходила у м. Києві.
У 2014 році здобула вищу педагогічну освіту, має диплом магістра за спеціальністю «Педагогіка вищої школи».
У 2016 році підвищувала кваліфікацію в інституті післядипломної освіти та дорадництва на базі Сумського національного аграрного університету.
У 2016 році відвідувала курси з вивчення програми M.E.Doc на базі Коледжу Сумського НАУ.
У 2017 році проходила курси підвищення кваліфікації в інституті післядипломної освіти та дорадництва Сумського НАУ.

 

Викладає наступні дисципліни:

- фінансовий облік;

- контроль і ревізія;

- бухгалтерський облік і звітність у бюджетних установах;

- бухгалтерський облік;

- організація обліку на підприємствах малого бізнесу.

З кожної  із зазначених дисциплін має оформлені навчально-методичні комплекси як у електронному, так і в паперовому варіантах.

Комплекси містять повний теоретичний курс лекцій, навчально-методичні карти занять, методичні матеріали для забезпечення самостійної роботи студентів,  робочі зошити для виконання практичних робіт, робочий зошит для проведення навчальної практики, інструкційні карти для практичних робіт, мультимедійне забезпечення у вигляді презентацій до лекцій, завдання для поточного контролю знань з використанням інтерактивної дошки, тестові завдання з дисциплін та інші матеріали.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

З  2009 року виконує обов’язки голови студентського профкому коледжу СНАУ.

З 2010 року є куратором групи.

У 2010 році відзначена грамотою за сумлінну працю адміністрацією Коледжу Сумського НАУ.

У 2011 – 2012 н.р. працює над методичною проблемою: «Створення електронного веб-портфоліо викладача облікових дисциплін».

У 2017 - 2018 році працює над методичною проблемою інтеграції освітньої інноваційної, наукової та практичної діяльності в коледжі засобами віртуального навчального середовища з метою забезпечення якісної підготовки фахівців економічного напряму.

 

Проведені наступні відкриті заходи:

Відкрите заняття з бухгалтерського обліку на тему: “Документація господарських операцій”.

Відкрите заняття з бухгалтерського обліку на тему: “Інвентаризація активів та зобов’язань”.

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік праці та її оплати».

Відкрита виховна година на тему: “Ефективне працевлаштування” для студентів спеціальності “Бухгалтерський облік”.

Семінар для працівників концерну «Укрросметал» на тему: «Порядок приймання, відпуску та зберігання ТМЦ».

Відкрите заняття з фінансового обліку на тему: «Облік поточних біологічних активів тваринництва» 24.02.2017 р.

Зі студентами 221, 321 груп було виконано та презентовано мотиваційні мікропроекти з дисципліни «Бухгалтерський облік» жовтень 2017 року.

 

Навчально-методична робота:

Робочий зошит для проходження навчальної практики з фінансового обліку зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит».

Робочий зошит (І частина) для практичних робіт з фінансового обліку зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

Робочий зошит (ІІ частина) для практичних робіт з фінансового обліку зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік».

Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів на тему: “Калькуляція собівартості продукції за галузями виробництва” з дисципліни «Фінансовий облік».

Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни „Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”.

Методична розробка: «Порядок заповнення первинних документів на підприємствах сільського господарства».

Методична розробка відкритого практичного заняття на тему: “Облік праці та її оплати” з дисципліни “Фінансовий облік”.

Методична розробка відкритої виховної години на тему: “Ефективне працевлаштування”.

Матеріали для супроводу лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія», розроблені у програмі Power Point.

Методична розробка відкритої лекції на тему «Облік поточних біологічних активів тваринництва» з дисципліни «Фінансовий облік» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

З 2009 бере участь у виставці передового педагогічного досвіду НМЦ. Було підготовлено та прийнято на виставку:

2009 рік - Порядок заповнення первинних документів на підприємствах сільського господарства.

2010 рік - Робочий зошит для проходження навчальної практики з фінансового обліку зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит».

2011 рік -  Матеріали для супроводу лекцій з дисципліни «Контроль і ревізія», розроблені у програмі Power Point.

2016 рік - Мультимедійне забезпечення лекцій з дисципліни «Фінансовий облік» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

 

З 2006 року були опубліковані наступні наукові матеріали:

Баранік О.О., Ященко К.В. Альтернативи вибору способу нарахування амортизації на підприємстві // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України» 21-22 листопада 2007 року, - Тернопіль: Економічна думка, - 2007. - С. 449 - 452.

Баранік О.О., Ященко К.В. Облік біологічних активів: проблеми та перспективи // Розвиток наукових досліджень 2007: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 26-28 листопада 2007 р.: - Полтава: Видавництво «ІнтерГрафіка», - 2007. – Т. 9. - С. 38 - 40.

Ященко К.В. Деякі аспекти оцінки і переоцінки основних засобів / Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ (14-16 листопада 2006 р.). – Суми: Видавництво «Довкілля», 2006. – С. 184.

Ященко К.В. Нарахування амортизації за податковим законодавством / Аграрний форум – 2007 // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 30-й річниці заснування СНАУ (4-6 квітня 2007 р., Суми, Україна). – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – Ч.2. – С. 410-411.

Ященко К.В. Проблемні питання вибору оцінки основних засобів на підприємствах АПК / Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (8-25 квітня 2008 р.). – В 2 т. / Т. 1. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2008. – C. 208.

Ященко К.В. Проблемні питання вибору системи нарахування амортизації на підприємствах АПК / Матеріали науково-практичної конференції студентів Сумського НАУ (5-15 листопада 2007 р.). – В 2 т. / Т. 1. – Суми: Видавництво «Довкілля», 2007. – С. 386.

Ященко К.В., Проблеми розмежування об’єктів операційної та інвестиційної нерухомості / Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (11-12 грудня  2009 р.). - Суми: Видавництво «Довкілля», 2009. – С. 408.

Михалко К.В., Єдиний податок для юридичних осіб: за і проти / Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (28-29 жовтня  2010 р.). - Суми: Видавництво «Довкілля», 2010. – С. 421.

Михалко К.В. Предметно – практична компетентність як складова професійної компетентності майбутнього бухгалтера / Наукові пошуки: зб. Наук. Пр.. молодих учених. Вип. 9 / за ред. проф. А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – 284 с.

Михалко К.В. Ігрові технології навчання у професійній підготовці фахівців економічного профілю / Магістр: матеріали науково-практичної конференції «Наукові пошуки молодих вчених» (14 травня 2014 р., м. Суми). – Суми : Університетська книга, 2014. – 415 с.

Михалко К.В. Реалізація фінансової стратегії регіонального розвитку у фінансовій політиці держави / Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 15-16 грудня 2015 р. – Т. 2. – Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2015. – 36 с.

Михалко К.В. «АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ / Наука та інновації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 30-31 січня 2017 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. - 44с.

Михалко К.В. «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОБЛІКУ ЗЕРНОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ» / Наука та інновації / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 29-30 листопада 2017 р. - Т. 2. - Київ: Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. - 44с.