У Сумському фаховому коледжі Сумського НАУ значна увага приділяється формуванню у студентів практичних вмінь і навичок на що передбачено близько 70% навчального навантаження.

Практична підготовка – обов'язковий компонент освітньо-професійної підготовки, що має на меті інтегрування теоретичних знань і практичних умінь і навичок студентів в єдиному процесі.

Сучасною освітою визначаються такі основні напрямки практичної підготовки студентів: аудиторна, навчальна, виробнича.

Під час аудиторної (семінарські та практичні занятя) студенти детально розглядають окремі теоретичні положення навчальної дисципліни, формують вміння і навички їх практичного застосування шляхом виконання індивідуальних та колективних завдань:

  • робота з правовими джерелами;
  • розгляд документів з різних напрямків правової роботи державних органів влади регіону, приватних підприємств, судових справ тощо;
  • набуття уміння висловлювати й аргументувати власні думки та критично аналізувати аргументи опонентів;
  • моделювання виробничих ситуацій;
  • розв'язування задач з використанням даних реально існуючих підприємств (ТОВ АФ «За мир», ТОВ АФ «Косівщинська», ДГ ДП Інституту сільського господарства північного сходу НААН України);
  • перегляд навчальних відеофільмів.

Логічним продовження процесу засвоєння отриманих теоретичних знань є навчальна практика. Мета такої практики – оволодіння студентами системою умінь і навичок з конкретної навчальної дисципліни («Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Податкова системи», «Банківські операцій», «Трудове право», «Цивільне та сімейне право», «Діловодство в юридичній діяльності» та інші).

Поєднуючою ланкою між семінарськими (практичними) заняттями і навчальною практикою є розроблені викладачами практикуми, задачники, робочі зошити, збірники зразків заповнення документів. Усі елементи навчання детально описуються в інструкційних картках, які студенти отримують до кожного заняття.

Під керівництвом викладача студенти самостійно складають організаційно-розпорядчі, кадрові, господарсько-договірні документи, заповнюють різноманітну бухгалтерську та банківську документацію, організовуються творчі групи, які створюють фільми-відеоролики з описом різних виробничих ситуацій за тематикою навчальної практики («Як пройти співбесіду?» «Порядок проведення атестації працівників підприємства?», «Процедура надання юридичної консультації», «Правила та вимоги роботи з громадянами», «Як функціонує бухгалтерія підприємства?»). Крім того, у формі ділових ігор знайомляться з особливостями складання документів, ведення правової, бухгалтерської, фінансової та організаційної документації підприємства чи установи.

На навчальній практиці студенти вчаться самостійно застосовувати сучасні інформаційні технології та програмне забезпечення («ЛІГА:Закон», «ЛІГА: Практик», «Юрист Плюс», «1С:Бухгалтерія для України» ), користуватися базами даних джерел в мережі Інтернет.

Важливою складовою практичної підготовки на обліково-фінансовому відділенні стала лабораторія «Навчальна бухгалтерія», метою роботи якої є забезпечення оволодіння студентами сучасними методами і формами організації праці, формування та розвиток практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень у реальних ринкових виробничих умовах, формування творчого підходу до практичної діяльності, виховання в майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та застосовувати їх у практичній діяльності. Для цього використовується ліцензійне програмне забезпечення «1:С Бухгалтерія 8.2. для України» та додаток до неї «Бухгалтерія в сільському господарстві». Це дає можливість студентам самостійно виконати базовий набір бухгалтерських операцій, економічних розрахунків, що виконуються бухгалтером чи економістом на виробництві. Підтвердження високого ефективності роботи «Навчальної бухгалтерії» стали щорічні перемоги нашого навчального закладу на регіональному конкурсі з комп'ютерних технологій в обліку (Сумська та Чернігівська області) та призові місця на його всеукраїнському етапі. Кожного року кілька студентів здають іспит на сертифікат «1:С Професіонал», що проводиться компанією-розробником цього програмного продукту.

Протягом останніх років викладачі обліково-фінансового відділення працюють над постановкою наскрізних завдань, суть яких полягає у створенні для студентів таких умов, коли на основі економічних показників певного підприємства протягом вивчення фахових дисциплін на 2-3 курсах відбувається поетапне вивчення різних сторін сільськогосподарського виробництва, а результати розрахунків і висновки отримані на одній дисципліні є базою для розрахунків на інших. Прикладом такого навчання є підрозділ «Бюро економічного аналізу» у якому практичні завдання з «Економіки підприємства», «Статистика», «Економічний аналіз», «Планування і організація сільськогосподарського виробництва» становлять одну наскрізну задачу, що виконується протягом всього процесу навчання.

Студенти правового відділення під керівництвом викладачів мають можливість закріпити набуті навички та вміння у юридичній консультації коледжу. Тут малозабезпечені та соціально вразливі верстви населення можуть отримати безкоштовні консультації з різних галузей права. Це допомагає студентам подолати психологічний бар'єр перед дорослим життям і сприяє підготовці висококваліфікованих кадрів. Крім того, студенти 3-4 курсів займаються правопросвітницькою роботою. Зокрема, систематично проводять заходи у школах міста, беруть участь у наукових конференціях, надають правову допомогу шляхом виїздів у села, проводять он-лайн консультування на сайті коледжу.

Важливою складовою навчальної практики є проведення екскурсій до центру зайнятості, пенсійного фонду, відділів кадрів великих підприємств, фінансової інспекції, податкової інспекції, фінансового управління, казначейства, судів, запрошення провідних фахівців установ (Головного управління юстиції у Сумській області, Територіального управління судової адміністрації Сумської області, банків, головних бухгалтерів агрофірм тощо) на зустрічі зі студентами коледжу, під час яких обговорюються актуальні питання, що існують в галузях. Значної популярності на правовому відділенні набули екскурсії на судові засідання, після яких разом із суддею відбувається аналіз, пояснення різних елементів судового процесу, на якому були присутні студенти.

Самостійними дослідженнями на основі здобутих знань із курсу основної фахової дисципліни є курсові роботи. Їх тематика будується за проблемним принципом з умовою використання даних реально існуючих підприємств регіону. Обов'язковою їх складовою є практична частина, де студенти повинні показати вміння оперувати теоретичним матеріалом, проілюструвати приклади застосування на практиці дослідженої в курсовій роботі проблеми. Під час презентації свого дослідження студенти звертають увагу на пошук власних механізмів вирішення реально існуючих виробничих ситуацій.

З метою підвищення рівня практичної підготовки фахівців та посилення зв'язків освіти з виробництвом налагоджено тісну співпрацю коледжу з сільськогосподарськими підприємствами області. На основі розробленої програми наскрізного індивідуального практичного навчання відбувається адаптація студента до виробництва починаючи з першого курсу, шляхом виконання невеликих завдань, через які відбувається ознайомлення із технологічними процесами галузей рослинництва, тваринництва, а завершується вивченням аналізу та прогнозуванням розвитку підприємства під час проходження виробничої практики. Програма передбачає закріплення студентів протягом всього циклу підготовки за одним підприємством та супроводження даного процесу пізнавальної діяльності викладачем та виробничником-консультантом.

Іще одним напрямком самостійного навчання студентів, якому приділяється значна увага у навчальному закладі, є формування пошуково-інформаційної культури. Високий рівень динаміки сучасних процесів у економіці, правовому полі потребують здатності майбутнього фахівця орієнтуватися в інформаційному полі свої професії, оперативно реагувати на зміни, швидко, а головне – самостійно вчитися. Тому студентів ознайомлюють з інтенет-ресурсами, що можуть виступати джерелами інформації (сайти товарних бірж, бази даних фінансових установ, страхових компаній, державних установ та контролюючих органів, спеціалізованих тематичних форумів, фондових ринків тощо). З метою набуття практичних умінь швидко орієнтуватись у великій кількості джерел інформації у мережі Інтернет, проводити критичний аналіз їх достовірності, студенти замість рефератів у класичному вигляді виконують аналітичні дослідження інтернетмережі із обраної теми.

Невід'ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у Сумському фаховому коледжі Сумського НАУ є виробнича практика. Її мета – оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати у практичній діяльності.

До початку практики студенти проходять інструктаж, на якому детально розглядаються всі етапи та складові практики на виробництві, ознайомлюються з вимогами до підготовки та оформлення звіту-щоденнику.

Як підсумо – захист роботи на звітній конференції, де студенти презентують результати проходження практики, ілюструючи їх власноруч створеними презентаційними проектами.

З метою підвищення рівня практичної підготовки та максимального наближення до умов виробництва викладачі коледжу проходять стажування на провідних підприємствах області. Серед підприємств, на яких останнім часом проходять стажування викладачі коледжу, є ДП ДГ «Інститут агропромислового виробництва» (с. Сад, Сумського р-ну), Українська спілка об'єднань, організацій і підприємств по виробництву продовольчих товарів (м. Київ), АФ «За мир» (с. Кекіне Сумського р-ну), НАСК Сумська обласна дирекція «Оранта» та інші.

Таким чином, у Сумському фаховому коледжі Сумського НАУ здійснюється реалізація підготовки конкурентоспроможних, висококваліфікованих, креативних, здатних до постійного фахового самовдосконалення протягом трудової діяльності спеціалістів, які зроблять вагомий внесок у розбудову сучасної української держави.