Активні форми контролю знань В останнє десятиліття відбулись суттєві зміни в формах і методах контролю знань студентів. У сучасних умовах, коли першочергового значення набуває формування системи знань, оволодіння діалектичним методом пізнання, дослідження та розробка власної методики роботи з питань контролю знань, викладач зобов'язаний вміло керувати пізнавальною і самостійною роботою студентів і реалізацією її результатів. Це неможливо без диференціації й індивідуалізації навчання та поточного контролю за роботою кожного студента. Викладачі використовують різноманітні форми поточного і проміжного контролю за роботою студентів, які одночасно є засобом закріплення їх знань.

Багаторічна практика дала можливість накопичити досвід по поточному контролю і атестації студентів у різноманітних формах: співбесіди зі студентами на семінарах, експрес-контроль після вивчення кожної теми, контрольні роботи, реферати з захистом, домашні письмові роботи по питаннях, що виносяться на самостійне опрацювання, індивідуальні і тематичні консультації, програмований контроль по тестах та інтелектуальні ігри.

На мій погляд, не варто при вивченні політекономії та економічної теорії захоплюватись машинною формою контролю знань. У сучасних умовах важливіше навчати студентів творчості. Здатність до творчості – це найвищий дар, яким природа нагородила людину. У роботі зі студентами викладач повинен мати творчий підхід, виявляти гнучкість, бути готовим до перегляду своїх поглядів і до постійного самовдосконалення. Викладачу важливо знати, як розвивається кожен студент, тому на занятті слід не лише давати знання, а й перевіряти, як вони засвоюються: одними студентами швидко і легко, іншими – навпаки.

Різноманітні методичні прийоми, типи завдань. Заняття в нетрадиційній формі – це те, що формує творчі здібності студентів. На заняттях з Політекономії важливі бесіди зі студентами, які допомагають перевірити, як розвивається їх логічне мислення, як вони розуміють причинно-наслідкові зв'язки між явищами і процесами, як вони можуть використати теоретичні знання при розв'язанні задач. Бесіди викладача зі студентами неминуче впливають на формування їх світогляду.

У сучасних умовах педагогу необхідно вміти творити. Творчі здібності тісно пов'язані з креативністю – творчою, новаторською діяльністю. Креативність – це здатність шукати рішення в нестандартних ситуаціях. Креативність не є вродженою якістю особистості, її треба розвивати. Таку можливість надають інтелектуальні ігри, які проводяться на заняттях зі студентами.

15 березня 2016 року у 421 та 422 групах правового відділення підсумкове заняття по змістовому модулю №1 з дисципліни «Економічна теорія» було проведено у формі інтелектуальної гри. Вже котрий рік поспіль переконуюсь в тому, що інтелектуальна гра – це засіб формування самостійності студентів та розвитку їхніх творчих здібностей. Добре проявили себе на занятті не тільки сильні студенти, але й ті, хто зазвичай гірше підготовлені до занять, але вони швидко реагували на поставлені запитання і логічно мислили. Це Шпіленко Богдан, Поярков Максим. Традиційно гарні знання виявили такі студенти: Клементьєва Валерія, Могиленець Світлана, Шевченко Ліза, Антіпова Анастасія та інші.

Після проведення таких занять помічаєш, що інтерес до дисципліни і підготовка до занять покращується.

Самойленко А.М., викладач економічних дисциплін