Роговенко Ольга Василівна

Викладач правових та гуманітарних дисциплін

 DSC9951

Освіта:

У 2000 році закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та практична психологія» та отримала кваліфікацію вчителя історії та практичного психолога. У 2017 році закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Правознавство», професійна кваліфікація Магістр права. З 1 вересня 2018 року навчається в аспірантурі Сумського НАУ (аспірант вечірньої форми навчання кафедри приватного та соціального права). За результатами попередньої атестації має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У вересні 2020 р. пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможнього випускника закладу освіти».

Практична діяльність:

В коледжі СНАУ працює з 1 вересня 2001 року.

З 2001 року виконувала обов'язки куратора академічної групи (випустила три групи спеціальності «Правознавство»).

Протягом 2007 - 2018 років виконувала обов'язки голови циклової комісії правових та гуманітарних дисциплін. З 1 вересня 2018 р. виконує обовязки завідувача правового відділення.

За час роботи отримала певний досвід викладання гуманітарних та правових дисциплін. Має напрацювання з виховної та гурткової роботи.

Намагається підтримувати високий рівень науково-теоретичної та методичної підготовки, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, забезпечувати достатню результативність і якість своєї роботи.

Ґрунтовні знання програмного матеріалу навчальних дисциплін, що викладаються, досконале володіння формами та методами організації навчального процесу дозволили створити чітку методичну систему. Варто зауважити, що у своїй професійній діяльності використовує різноманітні он-лайн ресурси, такі як Moodle, застосунки Google, Zoom, Meet, Mentimeter, Miro та інші. В роботі використовує індивідувлізоване навчання, тренінгові засоби. Серед інтерактивних методів, форм і прийомів, що найчастіше використовуються в освітній діяльності, є наступні: аналіз помилок, колізій, казусів; аудіовізуальний метод навчання; брейнстормінг («мозковий штурм»); дискусія із запрошенням фахівців; ділова (рольова) гра (студенти перебувають у ролі законодавця, експерта, юрисконсульта, нотаріуса, клієнта, судді, прокурора, адвоката, слідчого); «займи позицію»; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; майстер-класи; метод аналізу і діагностики ситуації; метод інтерв’ю (інтерв’ювання); метод проектів; моделювання;; проблемний (проблемнопошуковий) метод; публічний виступ; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові (як окремих, так і комплексних навичок) та ін.

  

Приймала участь у наступних науково – практичних заходах:

2007 - конференція «Аграрна наука та освіта – 2007», на якій була представлена робота «Становлення та розвиток української політичної думки в добу Київської Русі»;

2008 – участь в обласному конкурсі студентських робіт з краєзнавства;

2011 – майстер-клас для обласного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. «Формування багатопартійності в Україні»

2015 р. - доповідь на обласному методичному об’єднанні викладачів соціальних дисциплін та правових знань ВНЗ І-ІІ р.а «Тренінгові заняття при викладанні суспільних дисциплін (з досвіду викладача)»;

2015 – участь у науковій конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.);

2015 – керівництво публікації наукової статті студентки 421 гр. спеціальності «Правознавство» Могиленець Світлани на науковій конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.);

За час роботи отримала певний досвід викладання гуманітарних та правових дисциплін. Має напрацювання з виховної та гурткової роботи.

Викладає наступні дисципліни:

 • Культурологія
 • Конституційне право України
 • Теорія держави та права

Навчально-методична та наукова робота:

1. Посібник «Історія української культури» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ А. Чортенко)

2. Посібник з історії української культури на тему: «Церковна архітектура Наддніпрянської України» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ А. Чортенко)

3. Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Культурологія»

4. Методичні рекомендації до написання науково – дослідницьких робіт з політології та культурології

5. Практикум з Теорії держави та права

6. Письмові консультації, тощо.

Наукова діяльність:

Публікації у фахових виданнях:

 1. Запара С.І., Роговенко О.В. Історико – правова ретроспектива світових міграційних процесів // Приватне та публічне право, № 4/2020. С.15 – 20.
 2. Роговенко О.В. Аналіз міжнародних правових стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення конституційного статусу переміщених осіб // Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.82/ редкол.: В.В. Завальнюк (гол. ред.) та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2019. – с. 182 – 187

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Роговенко О.В. Сучасні інформаційні сервіси у сфері світових міграційних процесів: правовий аспект // Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference (indexed by Google Scholar), February 10-12, 2021. Dublin, Ireland, Primedia elaunch LLC, p. 197.

Участь у всеукраїнських конференціях:

 1. Роговенко О.В. Бутенко Л.Г. Інформаційно-освітнє середовище Коледжу СНАУ: з досвіду реалізації модуля «Урок» [Електронний ресурс] // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи - 2016» – Режим доступу: rblacup.ukrainianforum.net
 2. Роговенко О.В. Проблеми доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб // Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково – практична конференція, м. Харьків, 31 травня – 1 червня 2019 р. – У 2-х частинах. - Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. – Ч.І. – с.45 - 48
 3. Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року / За заг. редакцією Т.О. Коломоєць. - Запоріжжя: ЗНУ. 2020. – с.41-46
 4. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо теоретичних засад міжнародних міграційних процесів // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). – Суми, 2020. – с. 600
 5. Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо класифікації міграцій за правовим статусом // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 183 с.
 6. Ольга Роговенко, Світлана Запара. Щодо новітньої міграційної політики європейського Союзу // Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації: матеріали І Міжнар. наук-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.) – Чернівці: Чернівецький нац. Ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. С. 106 – 107.

Самоосвіта:

1. Сумський національний аграрний університет, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконвлення керівних працівників і спеціалістів, короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти», сертифікат №НПП 20089, з 12 травня по 18 травня 2020 р.

2. Освітні інструменти критичного мислення: дистанційний курс. Форма навчання - дистанційна. Кількість годин - 60 годин (2 кредити ЄКТС)

3. Курси на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Соціологія та соціальні дослідження: що,як, навіщо»,

 • «Основи державної політики»,
 • «Психологія стресу та способи боротьби з ним»,
 • «Політики: як обирати, аби не шкодувати»,
 • «Механіка реформ»,
 • «Доступ до публічної інформації для громадських активістів»,
 • «Вступ до конституційного права»,
 • «Медіаграмотність: практичні навички: платформа масових відкритих онлайн-курсів» (30 годин),
 • «Медіаграмотність для освітян» (60 годин).

4. Програма підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти " Впровадження інноваційних технологій в освітній процес". Науково - методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат № СС 38282994/2245-20. 2020-11-13. 16 годин.

5. Онлайн-курс на тему: «Вступ до залучення громадян до процесів прийняття рішень». Дата проходження: 2021-01-23 22:11:21 UTC Унікальний номер сертифікату: cert_9z8jt4d5

6. Онлайн-спецпроект «Угода про асоціацію Україна – ЄС». Навчальний онлайн-спецпроект був підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія». Сертифікат. Отриманий 11.02.2021 р. (15 годин)

7. Семінар на базі Сумського державного університету «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle»  05.05.2020 р. (2 години)

8. Курси на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів EDERA «Запобігання торгівлі людьми», виданий 13.01. 2019 р. (15 годин).

9. Тренінг «Інструменти GOOGLE для ефективної організації роботи директора, заступника директора та педагога» (6 годин)

10. Курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможнього випускника закладу освіти» з 28.09.по 30.09. 2020 р. Сертифікат № ПК 02139771 12125-20 (30 годин)

11. Підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів ВСЕОСВІТА за темою «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» (2 години)

12. Дистанційний курс «Інклюзія та дистанційне навчання». Сертифікат № SRKPSI-СЕ 000375 (30 годин)

13. Підвищення кваліфікації у рамках спецпроекту «Цифрова грамотність освітян», 20 жовтня 2020 р. (22 години).

 

Участь у програмах стажування:

Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна). Стажування проходить на базі Компанії Sustainable development Ltd, Словенія: Trajnostni razvoj d.o.o.(Sustainable development Ltd.);

Компанія зареєстрована і працює у республіці Словенія;

Юридична адреса: Trajnostni razvoj d.o.o.,Nazorjeva ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija;

Тема: «Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації»

Кількість годин стажування: 90 годин.