ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів Коледжу СНАУ за 2015 рік

 1. Гриценко В.Л. Сучасний стан ринку продукції бджільництва України в умовах глобалізації друк. «Вісник» Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка та менеджмент». 2015. № 12 (66). С. 63 – 70.
 2. Неженець О.П. Ринок цукру в Україні/ О.П. Неженець/ Управління економічними системами: концепції, стратегії, інновації: матеріали міжнар. Наук. – практ. конф. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр, 2015. – Ч. 1. – С. 59-60.
 3. Шумкова В.І. Економічна безпека сільськогосподарських підприємств та складові, що забезпечують її сталий розвиток/ В.І. Шумкова// вісник СНАУ, серія: економіка та менеджмент, 2015. – №5.
 4. Шумкова В.І. Мультиризикове страхування як важливий фактор збільшення прибутку сільськогосподарських підприємств/ В.І. Шумкова// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, серія «Економіка і менеджмент», 2015 вип. 11 – с. 158-164.
 5. Шумкова В.І. Порядок проведення страхування сільськогосподарських культур / В.І. Шумкова // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених 20-21 лютого 2015 року – К.: Аналітичний центр « Нова економіка», 2015. – с. 97-99.
 6. Шумкова В.І. Основні напрямки державної фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств Сумської області / О.В. Шумкова, В.І. Шумкова // Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ. – Тенопіль: Крок, – 2015. – с. 293 – 295.
 7. Шумкова В.І. Заходи «зеленої скриньки» світової організації торгівлі для фінансової підтримки розвитку сільськогосподарських підприємств України [Електронний ресурс]/ О.В. Шумкова, В.І. Шумкова// Європейський вибір – нові можливості для прогресу та зростання фінансової системи: зб. тез Всеукр. наук. – практ. конф. – К.: АграрМедіаГруп, 2015 – с. 126-129.
 8. Шумкова В.І. Організаційно-правова форма діяльності – первинний фактор забезпечення економічної безпеки сільськогосподарського підприємства / В.І. Шумкова// Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 20-21 жовтн. 2015 р. – Тернопіль: Крок, 2015 – с. 375-378.
 9. Шумкова В.І. Порядок проведення страхування сільськогосподарських тварин / В.І. Шумкова// Технології ХХІ століття: Збірник тез матеріалів 21-ої міжнародної конференції (8-10 вересня), ч. 2 – Суми: СНАУ, 2015. – с. 110.
 10. Єфременко О.А., Рубан О.В. «Електронний щоденник – це міф чи реальність» (Публікація в журналі «Освіта. Технікуми, коледжі». 2015 р.) www.agroosvita.com/sites/default/files/Zhurn_osvita/Zhurn38/files/FlipBook3DMain.swf.
 11. Коваль Т.О. Юридична відповідальність за податкові правопорушення за законодавством України жовтень 2015.
 12. Ткаченко В.В. Протягом 2015 року низка статей з особистою участю на міжнародній конференції Словаччини.
 13. Єфременко О.А., Рубан О.В. «Самостійна робота – актуальність та перспективність» (Участь у науково-практичній Інтернет-конференції «Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій школі: проблеми, досвід, перспективи», 2016 р.)