ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Методична робота Відокремленого структурного підрозділу “Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету”

є цілеспрямованою діяльністю щодо забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладачів з метою підвищення ефективності їх навчально-виховної діяльності. Вона сприяє особистісному розвитку викладача, його педагогічній майстерності щодо викладання навчальної дисципліни, а також проведенню позааудиторної виховної роботи зі студентами.

Система дій і заходів науково-методичної служби коледжу має на меті підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності кожного педагога, розвиток його творчої особистості та індивідуальності, підвищення інноваційного потенціалу педагогічного колективу й навчального закладу в цілому.

Особливо важливим чинником методичної роботи є постановка цілей і завдань, методичної проблеми, яка орієнтує не на процес, як такий, а на кінцеві результати, комплексний підхід до вирішення задач. Мета – це ідеальний образ, модель бажаного майбутнього результату діяльності, – зростання професійної компетенції, професійної майстерності викладачів.

У 2022-2023 навчальному році робота колективу ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” спрямована на реалізацію навчально-методичної мети: формування загальних та фахових компетентностей студентів в умовах діджиталізації освіти.

У ВСП “Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету” працюють три циклових методичних комісій: правових і гуманітарних дисциплін, загальноосвітніх дисциплін, обліково-фінансових та економічних дисциплін. На засіданнях своїх комісій відповідно до навчально-методичної проблеми коледжу були сформовані методичні проблеми циклових методичних комісій, над вирішенням яких працюють викладачі протягом навчального року. 

Координатором методичної роботи коледжу є заступник директора з навчальної роботи Чортенко Андрій Миколайович та зав. навчально-методичного кабінету Шаповал Ірина Григорівна.

 Основу структури методичної роботи становить діяльність:

 • педагогічної ради;
 • методичної ради;
 • методичного кабінету;
 • циклових комісій;
 • методичного об’єднання класних керівників академічних груп.

Методична рада коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань:

1. Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.
2. Впровадження методичних розробок у освітній процес та сприяння у видавничій роботі.
3. Оцінка результатів методичної роботи педагогічних працівників коледжу.
4. Проведення науково-методичної експертизи підготовлених навчальних планів підготовки спеціалістів, навчальних та робочих програм дисциплін вимогам державних стандартів освіти.
5. Сприяння впровадженню інноваційних технологій в освітній процес.
6. Вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій.
7. Сприяння в організації та проведенні психолого-педагогічних, методичних семінарів тощо.

У коледжі функціонує методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.

Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали.

Підібрано матеріали та нормативна база для організації перепідготовки та атестації викладачів.

У коледжі сформувалася система навчально-методичної роботи з викладачами, до складу якої входять індивідуальні та колективні форми роботи, що взаємодіють і доповнюють одна одну.

До індивідуальних форм методичної роботи належить індивідуальна методична допомога педагогічним працівникам коледжу, яка включає:

 • системне вивчення та аналіз роботи викладачів, класних керівників;
 • надання допомоги педагогічним працівникам у виборі форм та методів навчання і виховання студентів, в удосконаленні методики проведення навчальних занять і позааудиторних заходів;
 • проведення відкритих занять;
 • проведення індивідуальних консультацій;
 • надання допомоги викладачам у розробці навчальної документації (на основі типової), методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів та інших методичних засобів навчання;
 • виявлення, вивчення та узагальнення передового досвіду роботи педагогічних працівників;
 • надання допомоги у самоосвіті, підготовці доповідей та виступів на конференціях, семінарах, у проведенні майстер-класів, запровадженні у освітній процес передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій тощо.
 • Колективними формами методичної роботи, її структурними компонентами є:
 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • робота циклових комісій;
 • методичне об’єднання класних керівників;
 • теоретичні та практичні семінари.

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

 • заслуховування питань методичної роботи на засіданнях педагогічної, адміністративної, методичної рад;
 • заслуховування звітів голів циклових комісій;
 • звітування викладачів про свою роботу на засіданнях циклових комісій.

Індивідуальна науково-методична робота – цілеспрямована, планомірна та систематична робота викладача над удосконаленням теоретичної та практичної підготовки.