ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Нормативні документи

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми “Облік і оподаткування” (молодший бакалавр)
Заява про випадок булінгу
Звіти директора про діяльність коледжу
Інструкції
Інформаційна довідка 2023
Інформація про відсутність контролю резидентами іноземних держав
Інформація про ліцензований обсяг вищої освіти
Інформація про ліцензований обсяг фахової передвищої освіти
Інформація про кількість здобувачів освіти
Інформація про наявність вільних місць у гуртожитку та розмір плати за проживання
Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення спеціальності 242 “Туризм”
Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення згідно з ліцензійними умовами
Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення 075 “Маркетинг”
Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення спеціальності 101 “Екологія”
Кадровий склад та матеріально-технічне забезпечення спеціальності 232 “Соціальне забезпечення”
Концепція національно-патріотичного виховання студентської молоді
Колективний договір на 2023 – 2025 роки
Наказ про зміну вартості проживання у студентському гуртожитку з 01.01.2022 р.
Наказ про зміну найменування коледжу СНАУ
Наказ про зміну складу Комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)
Наказ про застосування державної мови в освітньому процесі
Наказ про індексацію вартості навчання у 2023 році
Наказ про розміри щорічної оплати за освітні послуги 2021 рік
Наказ про розміри щорічної оплати за освітні послуги 2022 рік
Наказ про розмір щорічної оплати за освітні послуги 2023 рік
Наказ про розмір щорічної оплати за освітні послуги 2024 рік
Наказ про збільшення розмірів плати за надання освітніх послуг (навчання) на офіційно визначений рівень інфляції
Освітні програми (каталог)
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Освітня програма профільної освіти зі спеціальності 081 Право – 2022
Освітня програма профільної середньої освіти зі спеціальностей 071, 072, 076 – 2022
Освітня програма профільної середньої освіти
Освітньо-професійні програми (ОПС – фаховий молодший бакалавр та молодший бакалавр)
Письмове зобов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
План заходів національно-патріотичного виховання здобувачів освіти на 2022-2026 роки
Положення про академічну доброчесність
Положення про відділення
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»
Положення про віртуальне навчальне середовище
Положення про врегулювання конфліктних ситуацій
Положення про Державний квалфікаційний іспит з фаху зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (ОПС – молодший бакалавр)
Положення про бібліотеку та електронну бібліотеку
Положення про класного керівника академічної групи
Положення про користування гуртожитком
Положення про методичну раду
Положення про моніторинг і контроль якості освіти
Положення про надання платних послуг
Положення про неформальну освіту
Положення про надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам та надання матеріальної допомоги працівникам
Положення про обрання представників з числа штатних працівників
Положення про організацію вивчення навчальних дисциплін вільного вибору
Положення про організацію конкурсного відбору на посаду директора
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про освітні програми
Положення про освітньо-професійну програму та навчальний план
Положення про педагогічну раду
Положення про перевірку академічних текстів курсових робіт на плагіт
Положення про планування й облік педагогічної діяльності в коледжі СНАУ
Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням та дискримінації
Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи
Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету
Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Положення про практичну підготовку
Положення про проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії
Положення про робочу програму навчальної дисципліни
Положення про раду з профілактики правопорушень
Положення про сайт
Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності
Положення про створення студентських предметних гуртків
Положення про студентське самоврядування
Положення про циклову комісію
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення студентам
Порядок і умови заміщення вакантних посад при їх наявності
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфідеційності) заяв про випадки булінгу (цькування)
Порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії спеціальність “Облік і оподаткування”
Порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування”
Порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії спеціальність “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Порядок проведення атестації здобувачів освіти та організацію роботи екзаменаційної комісії спеціальність 081 “Право”
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Порядок формування рейтингу
Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів освіти
Правила призначення і виплати стипендій (нова редакція)
Правила призначення і виплати стипендії ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” 2023
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 10 класу
Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу
Рішення педагогічної ради
Сертифікати про акредитацію
Стратегія розвитку Відокремленого структурного підрозділу «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» на 2022 – 2025 роки
Структура та органи управління коледжу