ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Клипа Олена Павлівна

кандидат юридичних наук, викладач правових дисциплінПрацює у коледжі з 2023 р.

Освіта:
У 2009 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю «Правознавство».

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему: «Адміністративно-правове регулювання соціального захисту працівників Національної поліції України».

Підвищення кваліфікації, стажування, курси:

2023 р. – пройшла підвищення кваліфікації: Центр українсько-європейського наукового співробітництва. Наукова школа в Україні: характеристика поняття, принципи та перспективи розвитку. За програмою: Модернізація підходів та підготовка наукових кадрів у галузі права. Свідоцтво № ADV-020136-LSI від 12.02.2023.

2021 р. – пройшла підвищення кваліфікації у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка за програмою 035.04 Філологія “Германські мови і літератури (англійська мова)”. Свідоцтво ПК № 0212510/001894-21 від 23.09.2021.

Методичні рекомендації:

  1. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Історія держави і права» / Укладач Клипа О.П. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2021. 21 с.
  2. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Сімейне право» / Укладач Клипа О.П. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2021. 29 с.
  3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Трудове право та право соціального забезпечення» / Укладач Клипа О.П. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2021. 23 с.

Публікації:
Клипа О. Поняття та сутність адміністративно-правового статусу працівників Національної поліції України. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Сер. Юридичні науки. 2020. Том 31 (70). №5. С. 52-56.
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/12.pdf

Клипа О. Поняття і принципи соціального захисту працівників Національної поліції України. Науковий вісник публічного та приватного права. 2020. №4. С. 117-122.
http://nvppp.in.ua/vip/2020/4/22.pdf

Olena Klypa. History of development and current state of legal regulation of social protection of employees of the National Police of Ukraine. Visegrad Journal on Human Rights. 2020. №4 С. 47-52.
http://www.juris.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/5_2020/5_2020.pdf

Клипа О. Організаційно-правові заходи вдосконалення соціального захисту Національної поліції України. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. № 9. С. 226-229.
http://www.lsej.org.ua/9_2020/56.pdf

Клипа О. Сучасний стан соціального захисту працівників поліції Республіки Болгарія та Республіки Грузія. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. «Юриспруденція». 2020. № 47. С.78-82.
http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc47/part_1/18.pdf

Публікації (статті) у міжнародній наукометричній базі даних Scopus:
Anti-Corruption Transformation Processes in the Corditions of the Judicial Reform in Ukraine Implementation. Reznik, O., Bondarenko, O., Utkina, M., Klypa, O., Bobrishova L. International Journal for Court Administration, 2023, 14 (1), р.р. 1-16.

Монографії:
1.     Klypa O., Bondarenko O., Utkina M. Administrative and legal regulation social protection of employees of National Police of Ukraine: monograph. Germany: AP Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG. 2022. 145 p. 

Участь у конференціях:
Клипа О.П. Окремі аспекти сучасного стану правового регулювання соціального захисту працівників Національної поліції України/ О.П. Клипа// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні» (16-17 жовтня 2020 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2020. – С.24-28.

Клипа О.П. Види принципів соціального захисту працівників Національної поліції України / О.П. Клипа// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення» (9-10 жовтня 2020 року). – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2020. – 87-89.

Клипа О.П. Елементи правового статусу працівника Національної поліції/ О.П. Клипа// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до сталого розвитку» (9-10 жовтня 2020 року). – Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2020. – С. 61-63.

Клипа О.П. Соціальна політика держави як основа соціального захисту/ О.П. Клипа// Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Науковий процес та наукові підходи: методика та реалізація досліджень». – (Т. 1). – (23 жовтня 2020 року). – Одеса, Україна: МЦНД. – С. 118-119.

Кlypa O. P. (2020). Socialne zabezpechennya pracivnykiv policiyi u Respublici Kazaxstan. [Social security of police officers in the Republic of Kazakhstan] Scientific Collection «InterConf», (37): with the Proceedings of the 1 st International Scientific and Practical Conference «Recent Scientific Investigation» (December 6-8, 2020). Oslo, Norway: Dagens naeringsliv forlag, 2020. P. 600-604.

Клипа О.П. (2022). Мобінг як форма психологічного тиску: правовий аспект/ Science of XXI century: development, main theories and achievements: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), June 24, 2022. Helsinki, Republic of Finland: European Scientific Platform. Р. 50-52.

Коло наукових інтересів:
адміністративне право; конституційне право; цивільне та сімейне право та право соціального забезпечення.