ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Роговенко Ольга Василівна

ДиректорОсвіта:

У 2000 році закінчила історичний факультет Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка за спеціальністю «Історія та практична психологія» та отримала кваліфікацію вчителя історії та практичного психолога. У 2017 році закінчила Сумський національний аграрний університет та здобула ступінь вищої освіти магістр за спеціальністю «Правознавство», професійна кваліфікація Магістр права. З 1 вересня 2018 року навчається в аспірантурі Сумського НАУ (аспірант вечірньої форми навчання кафедри приватного та соціального права). За результатами попередньої атестації має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».

У вересні 2020 р. пройшла навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможнього випускника закладу освіти».

Практична діяльність:

В коледжі СНАУ працює з 1 вересня 2001 року.

З 2001 року виконувала обов’язки куратора академічної групи (випустила три групи спеціальності «Правознавство»).

Протягом 2007 – 2018 років виконувала обов’язки голови циклової комісії правових та гуманітарних дисциплін. З 1 вересня 2018 р. виконує обовязки завідувача правового відділення.

За час роботи отримала певний досвід викладання гуманітарних та правових дисциплін. Має напрацювання з виховної та гурткової роботи.

Намагається підтримувати високий рівень науково-теоретичної та методичної підготовки, виявляти ґрунтовну професійну компетентність, забезпечувати достатню результативність і якість своєї роботи.

Ґрунтовні знання програмного матеріалу навчальних дисциплін, що викладаються, досконале володіння формами та методами організації навчального процесу дозволили створити чітку методичну систему. Варто зауважити, що у своїй професійній діяльності використовує різноманітні он-лайн ресурси, такі як Moodle, застосунки Google, Zoom, Meet, Mentimeter, Miro та інші. В роботі використовує індивідувлізоване навчання, тренінгові засоби. Серед інтерактивних методів, форм і прийомів, що найчастіше використовуються в освітній діяльності, є наступні: аналіз помилок, колізій, казусів; аудіовізуальний метод навчання; брейнстормінг («мозковий штурм»); дискусія із запрошенням фахівців; ділова (рольова) гра (студенти перебувають у ролі законодавця, експерта, юрисконсульта, нотаріуса, клієнта, судді, прокурора, адвоката, слідчого); «займи позицію»; коментування, оцінка (або самооцінка) дій учасників; майстер-класи; метод аналізу і діагностики ситуації; метод інтерв’ю (інтерв’ювання); метод проектів; моделювання;; проблемний (проблемнопошуковий) метод; публічний виступ; робота в малих групах; тренінги індивідуальні та групові (як окремих, так і комплексних навичок) та ін.

Приймала участь у наступних науково – практичних заходах:

2007 – конференція «Аграрна наука та освіта – 2007», на якій була представлена робота «Становлення та розвиток української політичної думки в добу Київської Русі»;

2008 – участь в обласному конкурсі студентських робіт з краєзнавства;

2011 – майстер-клас для обласного об’єднання методистів ВНЗ І-ІІ р.а. «Формування багатопартійності в Україні»

2015 р. – доповідь на обласному методичному об’єднанні викладачів соціальних дисциплін та правових знань ВНЗ І-ІІ р.а «Тренінгові заняття при викладанні суспільних дисциплін (з досвіду викладача)»;

2015 – участь у науковій конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.);

2015 – керівництво публікації наукової статті студентки 421 гр. спеціальності «Правознавство» Могиленець Світлани на науковій конференції студентів Сумського НАУ (17-19 листопада 2015 р.);

За час роботи отримала певний досвід викладання гуманітарних та правових дисциплін. Має напрацювання з виховної та гурткової роботи.

Викладає наступні дисципліни:

 • Культурологія
 • Конституційне право України
 • Теорія держави та права

Навчально-методична та наукова робота:

1. Посібник «Історія української культури» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ А. Чортенко)

2. Посібник з історії української культури на тему: «Церковна архітектура Наддніпрянської України» з презентаціями (у співавторстві з викладачем суспільних дисциплін коледжу СНАУ А. Чортенко)

3. Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Культурологія»

4. Методичні рекомендації до написання науково – дослідницьких робіт з політології та культурології

5. Практикум з Теорії держави та права

6. Письмові консультації, тощо.

Наукова діяльність:

Публікації у фахових виданнях:

1. Запара С. І., Роговенко О. В. Історико-правова ретроспектива світових міграційних процесів. Приватне та публічне право. №4. С. 15-20.

2. Роговенко О.В. Аналіз міжнародних правових стандартів та національного законодавства у сфері забезпечення конституційного статусу переміщених осіб. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.82. С. 182-187.

3. Роговенко О.В. Цілі сталого розвитку та трудова міграція в Україні: соціально – правовий аспект. Приватне та публічне право. № 4/2021. С.56-61.

4. Роговенко О.В. Теорії міграції: соціально-трудовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Юриспруденція». № 54 том 1. С.102-105.

Участь у наукових конференціях:

1) Роговенко О.В. Новий пакт про міграцію та притулок: теоретичний вимір. Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції (16-20 листопада 2020 р.). Суми, 2020. 604 с.

2) Роговенко О.В. Сучасні інформаційні сервіси у сфері світових міграційних процесів: правовий аспект. Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference (indexed by Google Scholar), February 10-12, 2021. Dublin, Ireland, Primedia elaunch LLC, p. 197.

3) Роговенко О.В. Проблеми доступу до правосуддя внутрішньо переміщених осіб. Особливості розвитку законодавства України у контексті євроінтеграційних процесів: Міжнародна науково – практична конференція, м. Харьків, 31 травня – 1 червня 2019 р. – У 2-х частинах. – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2019. Ч.І. С.45 – 48

4) Роговенко О.В. Теоретико-правові аспекти внутрішньої міграції. Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст.: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24-25 січня 2020 року. Запоріжжя: ЗНУ. 2020. С.41-46

5) Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо теоретичних засад міжнародних міграційних процесів. Матеріали науково-практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2020 р.). Суми, 2020. С. 600

6) Запара С.І., Роговенко О.В. Щодо класифікації міграцій за правовим статусом. Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. С. 183.

7) Ольга Роговенко, Світлана Запара. Щодо новітньої міграційної політики Європейського Союзу. Правові виклики сучасності: міжнародна міграція в умовах глобалізації : Матеріали І Міжнар. наук.-практ. онлайн конф. (Чернівці, 23 жовтня 2020 р.). Чернівці: Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. 236 с.

8) Роговенко О.В. Сучасні інформаційні сервіси у сфері світових міграційних процесів: правовий аспект // Emerging Trends in Academic Research: Conference Proceedings of the 1st International Conference (indexed by Google Scholar), February 10-12, 2021. Dublin, Ireland, Primedia elaunch LLC, p. 197.

9) Роговенко О.В. Щодо управління глобальною трудовою міграцією в умовах пандемії COVID-19 Публічне адміністрування в умовах змін та перетворень: проблеми організації та правового забезпечення : зб. наук. пр. за матеріалами V Міжнар. наук.‑практ. конф. (м. Харків, 20–21 трав. 2021 р.) : електрон. наук. вид. [Електронний ресурс] / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. адміністр. права, Каф. адміністр. права та адміністр. діяльності ; уклад.: Н.П. Матюхіна, М.С. Ковтун, С.А. Федчишин. – Харків : Право, 2021. – 509 с. – Режим доступу: https://dspace.nlu.edu.ua/handle/ 123456789/18828.

 Участь у програмах стажування:

 • Міжнародне стажування за програмою Фонду Цюстрича, Центру розвитку кар’єри громадської організації «Соборність», Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «FUNDRAISING AND ORGANIZATION OF PROJECT ACTIVITIES IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: EUROPEAN EXPERIENCE» and has developed the educational project on the topic Social and Legal Adaptation of Migrant Workers (освітній проект на тему «Соціально -правова адаптація трудових мігрантів») (180 годин, 6 кредитів)
 • VIII Міжнародна програма підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу». International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Burgas – Jerusalem – Beijing), 3 листопада – 30 грудня 2022 р. (180 годин/6 кредитів Європейської кредитної трансферно – накопичувальної системи (ECTS), з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS, присвоєння кваліфікації Міжнародний керівник категорії Б у галузі освіти та науки, відповідно до класифікації ЮНЕСКО, “Міжнародний Вчитель/Викладач”).
 • Міжнародне стажування за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна). Стажування проходить на базі Компанії Sustainable development Ltd, Словенія: Trajnostni razvoj d.o.o. (Sustainable development Ltd); Тема: “Сучасні хмарні інформаційні сервіси для інноваційної діяльності в умовах Євроінтеграції та глобалізації”. Кількість годин – 90.

Участь у програмах підвищення кваліфікації:

1. Сумський національний аграрний університет, Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів, короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення якості вищої освіти», сертифікат №НПП 20089, з 12 травня по 18 травня 2020 р.

2. Освітні інструменти критичного мислення: дистанційний курс. Форма навчання – дистанційна. Кількість годин – 60 годин (2 кредити ЄКТС)

3. Курси на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Соціологія та соціальні дослідження: що,як, навіщо»,

  • «Основи державної політики»,
  • «Психологія стресу та способи боротьби з ним»,
  • «Політики: як обирати, аби не шкодувати»,
  • «Механіка реформ»,
  • «Доступ до публічної інформації для громадських активістів»,
  • «Вступ до конституційного права»,
  • «Медіаграмотність: практичні навички: платформа масових відкритих онлайн-курсів» (30 годин),
  • «Медіаграмотність для освітян» (60 годин).
  4. Програма підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти ” Впровадження інноваційних технологій в освітній процес”. Науково – методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат № СС 38282994/2245-20. 2020-11-13. 16 годин.5. Онлайн-курс на тему: «Вступ до залучення громадян до процесів прийняття рішень». Дата проходження: 2021-01-23 22:11:21 UTC Унікальний номер сертифікату: cert_9z8jt4d56. Онлайн-спецпроект «Угода про асоціацію Україна – ЄС». Навчальний онлайн-спецпроект був підготовлений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія». Сертифікат. Отриманий 11.02.2021 р. (15 годин)7. Семінар на базі Сумського державного університету «Організація дистанційного навчання в закладах освіти з використанням навчальної платформи Moodle»  05.05.2020 р. (2 години)8. Курси на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів EDERA «Запобігання торгівлі людьми», виданий 13.01. 2019 р. (15 годин).9. Тренінг «Інструменти GOOGLE для ефективної організації роботи директора, заступника директора та педагога» (6 годин)10. Курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» за темою «Компетентнісно орієнтована освіта як інструмент формування конкурентноспроможнього випускника закладу освіти» з 28.09.по 30.09. 2020 р. Сертифікат № ПК 02139771 12125-20 (30 годин)11. Підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів ВСЕОСВІТА за темою «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» (2 години)12. Дистанційний курс «Інклюзія та дистанційне навчання». Сертифікат № SRKPSI-СЕ 000375 (30 годин)13. Підвищення кваліфікації у рамках спецпроекту «Цифрова грамотність освітян», 20 жовтня 2020 р. (22 години).
 • Підвищення кваліфікації за видом «вебінар» на базі Платформи масових відкритих онлайн-курсів ВСЕОСВІТА за темою «Практичні поради щодо організації дистанційного навчання під час карантину» (2 години)
 • Підвищення кваліфікації у рамках спецпроекту «Цифрові юристи 2.0.» на платформі Дія (0.2 кредиту), 19 серпня 2021 р.
 • Он-лайн курс «Права людини в освітньому просторі» (10 годин) та отримав(ла) знання про права учасників освітнього процесу та механізми їх захисту. Курс розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Міністерства освіти і науки України. 25.04.2021 р.
 • Он-лайн курс «#blend_IT: ОПАНУЄМО ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ» для викладачів, керівників та працівників адміністрації закладів вищої освіти (90 годин / 3 кредити ECTS) на базі проекту EdEra. 25.04.2021 р.
 • International Scientific and Pedagogical Seminar “Integration of Professional Universities in the European Educational Space. Development of international cooperation ” within the framework of teachers’ professional development – lifelong learning Held April 27.04.2021 in Higher School of Agribusiness in Lomza six hours (0.2 ECTS)
 • International Scientific and Pedagogical Seminar “Qualified graduates – the basis for the promising development of agro-industrial production” within the framework of teachers’ professional development – lifelong learning Held 27.05.2021 in Higher School of Agribusiness in Lomza 6 hours (0,2 ECTS points)
 • Он-лайн семінар з підвищення кваліфікації «Цілі сталого розвитку: проблеми впровадження та завдання для сфери науки, технологій та інновацій» , 2.11.2021 р. (2 акад. год.)