ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Рубан Ольга В’ячеславівна

Викладач гуманітарних дисциплін, викладач-методист, кандидат філософських наук


У коледжі Сумського НАУ працює з 1997 року.

Освіта:

В 1997 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка історичний факультет і отримала спеціальність за дипломом – вчитель історії України, всесвітньої історії, практичний психолог.

Викладає наступні дисципліни:

   • Основи філософських знань
   • Соціологія
   • Історія України
   • Історія України та української культури
   • Громадянська освіта

Науково-дослідницька робота:

Сфера наукових інтересів – гендерні дослідження. За останні роки приймала участь у конференціях, семінарах. Результати наукових досліджень викладені у більше, ніж 50 публікаціях.

Статті у наукових фахових виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

Рубан О. Теоретичне підгрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з ґендерно-рольової тематики: паритетний підхід. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 131(4). С. 299–303.

Рубан О. В. Ґендерно-рольове питання у сучасному українському суспільстві: світоглядний аспект. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2018. № 23. С. 31–34.

Рубан О. Зміна світоглядних уствновок у ґендерній сфері в сучасному українському суспільстві: рольовий аспект. Гілея: науковий вісник, 2018. Вип. 136 (9). С. 172–176.

Статті у наукових фахових виданнях України:

Рубан О. В. Становлення ґендерних досліджень на пострадянському просторі. Актуалізація проблеми ґендерних ролей. Мультиверсум. Філософський альманах. 2007. Випуск 65. С. 144–152.

Рубан О. В. Ґендерні ролі в Україні, сучасний етап: зміна світоглядних стереотипів. Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: філософія, педагогіка, психологія. 2008. № 2 (23). С. 31–33.

Рубан О. В. Прояви маскулінності та фемінності в сучасному українському суспільстві. Філософські науки: збірник наукових праць. Суми, 2009. С. 123–129.

Рубан О. В. Ґендерна рівність: реалії та перспективи. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. 2009. Вип. 91–93. С. 168–171.

Рубан О. В Ґендерна складова сучасної філософії освіти. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. 2011. Вип. 95. Чернігів, 2011 (Серія: філософські науки). С. 138–141.

Рубан О. В. Ґендерно-рольовий баланс у бутті сучасної людини: екзистенціальний вимір. Філософія науки: традиції та інновації: науковий журнал. 2011. № 2 (4). С. 151–159.

Рубан О. В. Вплив ґендерної освіти на буття сучасної людини: рольовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія. 2019. № 16. С. 64–68.

Рубан О.В. Ґендерно-рольове питання в сучасних українських реаліях. Перспективи.  Соціально-політичний журнал. Одеса, 2022. № 1. С.31-36

Рубан О. В. Філософський аналіз феномену безпеки у бутті людини в умовах війни, гендерна складова. Перспективи. Соціально-політичний журнал. Одеса, 2022. № 3. С.12-17 

Наукові статті в інших виданнях:

Рубан О.В. Теоретические основы формирования мировозренческих направлений философской литературы по ґендерно-ролевой тематики. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. М.: РАЕ, 2013. № 10. С. 184–187.

Рубан О.В. Світоглядні тенденції щодо ґендерних ролей у сучасній Україні. // Nаukі Sроłесznо-Humаnіstусznе. Роlskо-ukrаіńskіе сzаsоріsmо nаukоwе. 2018. № 03 (19). URL: https://sp- sciences.io.ua/s2634963/ruban_olha_20 18_._worldview_trends_about_qender_roles_in_contemporary_ukraine._social_and_human_sciences._polishukrainian_scientific_journal_03_19_.

Рубан О.В. Актуалізація ґендерно-рольового питання у бутті людини. ΛΌГОΣ. Мистецтво наукової думки. Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. № 5. С. 105–107.

Тези і статті в матеріалах наукових конференцій:

Рубан О. В. Традиційні і новітні ролі чоловіка і жінки як проблема філософії статі. Дні науки 2005: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпропетровськ, 2005). Філософія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. С. 38–39;

Рубан О. В. Ґендерний аспект проблеми зайнятості жінок з вищою освітою. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє:  матеріали Третої Міжнарод. наук.-практ. конф… та Другої Міжнарод. наук.-практ. конф. «Ґендерний компонент у структурі вищої технічної освіти і природних наук» (Київ, 3-5 листопада 2005). К. : [б. в.], 2005. С. 91–94;

Рубан О. В. Ґендерний аналіз взаємовідносин чоловіка і жінки в Україні: сучасний етап. Ґендерна реконструкція українського суспільства: матеріали науково-практичної конференції (Луцьк, 26-27 жовтня 2006). Луцьк: ТзОВ «Євро Сервіс». С. 87–90;

Рубан О. В. Політика рівності: ґендерний аспект проблеми зайнятості жінок (Україна, Британія). Дні науки 2006: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпропетровські, 17-28 квітня, 2006). Том 31. Філософія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, квітень, 2006. С. 31–34;

Рубан О.В. Ґендерні ролі в Україні: зміна світоглядних стереотипів та вища освіта. Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6-8 листопада 2008). К.: СПД «Пісоцький», 2008. С. 81–84.

Рубан О.В. Актуалізація питання ґендерної освіти в Україні. Збірник Науково-методичної конференції викладачів та студентів (Конотоп, 23 квітня 2009). Суми: СумДУ, 2009. С. 80–82.

Рубан О.В. Традиційні і новітні ролі чоловіка і жінки в сучасному українському суспільстві (світоглядний аспект) // VII Регіональний науково-методичний семінар «Впровадження гендерного підходу у викладанні дисциплін соціально-гуманітарного циклу у ВНЗ м. Суми та регіону», Суми, 26 лютого 2010 р.;

Рубан О.В. Актуалізація питання гендерно-паритетних стосунків в рольовій сфері в зв’язку з євро інтеграційними процесами в системі освіти України // Матеріали філософсько-антропологічних читань. Київ 2 жовтня 2010р.

Рубан О.В. Інформаційне суспільство: актуалізація питання ґендерного паритету. Освіта в інформаційному суспільстві: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Суми, 27-28 жовтня 2010 р.). Суми: Університетська книга, 2010. С. 24–25.

Рубан О.В. Трансформація ґендерних ролей на території Центрально-Східної Європи в пострадянський період. Ґендерна мапа Центрально-Східної Європи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 21-22 квітня 2011 р.). Суми: СумДУ, 2011. С. 105–108.

Рубан О.В. Ґендерно-паритетні відносини – крок до суспільства рівних можливостей. Молодь в освіті та науці як умова відродження українського суспільства (до 20-річчя незалежності Української держави). XІV науково-практична міжвузівська конференція студентів та аспірантів «Дні науки ФСП»: зб. матеріалів. К.: НТУУ «КПІ», 2011. С.186–189.

Рубан О.В. Ґендерні ролі в Україні: зміна світоглядних стереотипів. Філософсько-антропологічні студії 2012. – Ч. 2: Творча спадщина В.І. Шинкарука та сьогодення (До 80-ліття від дня народження). К.: Стилос, 2012. С. 219–221.

Рубан О.В. Реалії та перспективи гендерного партнерства в Україні на початку XXI століття (світоглядний аспект). Філософсько-антропологічні читання: Європейські цінності та українські реалії (до 8о-ліття від дня народження О.І. Яценка). // Зб.. наук. Праць. Філософські діаоги’2012. – К., 2012.

Рубан О.В. Теоретичне підґрунтя формування світоглядних основ у філософській літературі з ґендерно-рольової тематики – патріархальний підхід. Dnу vědу – 2013: mаtеrіálу ІX mеzіnárоdní vědесkо – рrаktісká kоnfеrеnсе. Díl 24. Fіlоsоfіе. Рrаhа: Рublіshіng Hоusе «Еduсаtіоn аnd Sсіеnсе», 2013. S. 70–74.

Рубан О.В. Лівий фемінізм та гендерно-рольова проблематика. Марксизм та сучасність: політекономічний, філософський та соціологічний вимір глобальної кризи (до 100-річчя виходу книги Рози Люксембург «Накопичення капіталу») (21-22 листопада 2013 р., м. Київ, Україна) / Уклад.: Новіков Б.В., Піхорович В.Д., Дерев’янко А.В. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 252с.

Рубан О. Метаантропологія – нові можливості XXI століття / Філософська антропологія, психоаналіз та Арт-Терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 березня 2016 р. / За ред.Хамітова Н.В.. – К. Іетерсервіс, 2016. – 206 с.; С.152-154

Рубан О. В. Позиції жінки в українській сім’ї. Особистість, стать, сім’я: виклики та відповіді філософської антропології, психоаналізу та арт-терапії, підхід філософської антропології як метаантропології: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30-31 березня 2017). К. Іетерсервіс, 2017. С. 135–137

Рубан О. Стать та ґендер в майбутньому: від бінарності до багатомірності. Майбутнє людини та людства: в контексті філософської антропології, психоаналізу та арт-терапії філософської публіцистики (підхід філософської антропології як метаантропології): збірник наукових праць V Міжнародна науково-практична конференція кафедри філософської антропології НПУ імені М. Драгоманова (Київ 30-31 березня 2018). Київ, 2018. С. 147–150.

Рубан О. Від гендерної рівності, шляхом паритету до гендерного партнерства / IIIВсеукраїнська науково-практична конференція «Від самотності до любові: екзистенціальне розкриття людини», 29 листопада 2018

Лопатка К.М., Рубан О.В. “Як зробити навчання цікавішим: метод проектів” / Освіта, технікуми, коледжі 3/4 (46), 2018.

Ruban O., Pidlisny I. Time of the “new story” in education, матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції “Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз”, Суми 20-30 травня 2020 р.

Рубан.О.В Нові виклики- нові можливості, Міжнародний науково-педагогічний семінар “Розвиток системи освіти в аграрній науці: від теорії до практики”, матеріали Міжнародного науково-педагогічного семінару, педагогічних працівників, аспірантів,  тудентів закладів фахової передвищої та вищої освіти на тему: « wój systemu edukacji w obszarze nauk rolniczych – od teorii do praktyki.  В рамках підвищення кваліфікації, як складової навчання впродовж життя. Łomża, 04.11.2021. С.99-101

Рубан О.В.  Готовність підлітків до критичних життєвих ситуацій, світоглядний аспект, VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя, Суми, 2022

Рубан О.В. “Сучасний етап розвитку людини та людства – актуалізація екологічного питання”, 14 Міжнародна науково-практична конференція. Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика. Гуманітарний корпус. Випуск 45. С. 5-7

Бісік С.Г., Рубан О.В. “Сутність самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання” 14 Міжнародна науково-практична конференція. Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика. Гуманітарний корпус. Випуск 44. С. 7-10

Ольга Рубан Філософія освіти протягом життя Київські філософські студії-2022

Рубан Ольга В’ячеславівна, Актуалізація компетентнісного підходу як вимога часу Матеріали VІ Усеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти»

Рубан О.В., Сучасна освіта в дії Матеріали ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», Суми 25.05.2022

Рубан О.В. Професійне самовизначення сьогодні – успішне майбутнє завтра. Гілея: науковий вісник. Спецвипуск «Молода наука-2022: соціально-педагогічні розвідки»: зб. матер. та доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. заочно-дистанц. конф. (27 квітня 2022 року, м. Київ). К.: Видавництво «Гілея». 2022. С.17-19.

Рубан О. В. Міжкультурна комунікація, як вимога часу. Міжнародна науково-практична конференція “Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку” 25-26.11.2022

Бісік С.Г, Рубан О.В. Деякі аспекти роботи щодо профілактики правопорушень серед молоді. Міжнародна науково-практична конференція, м. Кропивницький, 16.12.2022

Рубан О.В. Штучний інтелект на допомогу здобувачу освіти. четверті академічні читання, присвячені пам’яті професора Г. І. Волинки «ФІЛОСОФІЯ, ОСВІТА, НАУКА: в глобальному вимірі соціально-турбулентного світу». К. 2023

Рубан О.В. ІПСО в сучасному інформаційному просторі в умовах війни. V Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Освіта в умовах трансформації суспільства». Суми. 2023

Рубан О.В. Дитяча та підліткова творчість, як один із факторів прояву філософії гуманізму. VІII Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблема гуманізму в умовах війни та миру: методології осмислення і практики людяності». К. 2023

Бісік С,Г., Рубан О,В. “Інтегроване бінарне заняття, як атрибут сучасної освіти” Фахова передвища освіта. К. 2023 №1.С. 32-34

Рубан О. Синергетика – на захисті національної ідентичності. Науково-практична конференція з міжнародною участю Традиційна культура в умовах глобалізації: нові вектори розвитку. 23 – 24 червня (29-30.09) 2023 року, м. Харків

Рубан О. Соціальне забезпечення сьогодні – умова якісної соціальної роботи, Міжнародна науково-практична конференція “Стратегічні орієнтири освіти і реабілітації в умовах воєнного стану та повоєнного часу: Проблеми, Рішення, Перспективи”, ХНА м. Запоріжжя, 26-27.10.2023

Конференції в якості керівника

Рубан О., Руденко А., Життя в окупації, матеріали III Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція ” Україна на шляху трансформацій: “Суспільство Економіка Право”, Суми, 16.11.2023, С. 32-38

Рубан О., Самотой В., Попельнюшенко С. Навчання в умовах воєнного стану ,матеріали III Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція ” Україна на шляху трансформацій: “Суспільство Економіка Право”, Суми, 16.11.2023, С. 38-41

Ruban O.,Pidlisnyi I. Social security – the foundation for quality social work, матеріали III Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція ” Україна на шляху трансформацій: “Суспільство Економіка Право”, Суми, 16.11.2023, С.118-120

Викладач активно залучає до наукової роботи студентську та учнівську молодь. Активно співпрацює з МАН України. Про що свідчать публікації, сертифікати та дипломи учасників. 2016 рік – вийшла авторська експериментальна програма “Філософська студія”, погоджено науково-методичною радою СОІПП протокол від 25.05.2016 №14, затверджено наказом департаменту освіти і науки Сумськой обласной державної адміністрації 17.06.2016 № 364-ОД.

У квітні 2016 отримала сертифікат про проходження тренінгу «Зміст, базові принципи та педагогічна стратегія програми «філософія для дітей»(P4C)»? (21 година), 06-08 квітня 2016 року, м. Суми

Рубан О.В., Нємцева О.С. Філософія сучасного дистанційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.84-88

Рубан О.В., Березовська В. Дистанційна освіта – нові виклики у зв’язку з пандемією COVID-19: Україна – Польща, порівняльний аналіз // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Трансформація сучасної освіти в умовах пандемічних загроз» / укл. О. А. Єфременко.– Суми: Сумський фаховий коледж СНАУ, 2020. – С.88-96

Рубан О.В, Калюжна Є.С. Студентоцентризм сьогодні – успішне майбутнє завтра Міжнародна науково-методична конференція “Університетська освіта і наука: традиції та інноваціі”м. Харьків / Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції «Університетська освіта і наука: традиції та інновації», UESTI-2021. – Харків: Видавництво ТОВ «Стильна типогграфія», 2021. –248 с

Рубан О., Єрьоменко А. Дистанційна освіта – думки учасників освітнього процесу, матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції “Трансформація освіти в умовах діджиталізауії суспільства”, Суми 12-13 травня 2021 р

Рубан.О, Петриченко Д. Філософський аналіз феномену безпеки в бутті підліткааа в умовах війни, 13 Міжнародна науково-практична конференція. Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія і практика. Гуманітарний корпус. Випуск 44. С. 12-14

Петриченко Д.С., Рубан О.В., Безпека в житі підлітка. зміни у безпеці підлітка в умовах війни, Матеріали ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», Суми 25.05.2022

Баришок Ю.С., Рубан О.В. Формування екологічної свідомості та екологічної культури сучасного молодого покоління (на прикладі відокремленого структурного підрозділу сумський фаховий коледж сумського національного аграрного університету), Матеріали ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», Суми 14.06.2022

Ярема Є.С. Рубан О.В., «Проблема свідомого вибору сродної праці молодою людиною підліткового віку» Матеріали ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку», Суми 14.06.202

Петриченко Д.С., Рубан О.В., Медіація як альтернатива вирішення конфліктів. II Всеукраїнська студенська науково-практична інтернет конференція «Україна на шляху трансформацій: Суспільство Економіка Право», 17.11.2022

Баришок Ю.С., Рубан О.В Формування екологічної свідомості та екологічної культури сучасного молодого покоління як вимога часу. II Всеукраїнська студенська науково-практична інтернет конференція «Україна на шляху трансформацій: Суспільство Економіка Право», 17.11.2022

Ярема Є.С. Рубан О.В., Обирай відповідально – працюй в задоволення. II Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет конференція «Україна на шляху трансформацій: Суспільство Економіка Право», 17.11.2022

Велика увага приділяється самостійній роботі студентів. Щоб стимулювати пошукову активність студентів, викладач залучає їх до створення проектів, підготовки доповідей, творчо-пошукових робіт, написанню есе. Результат – на обласному конкурсі з краєзнавчої тематики студентка правового відділення Личко Тетяна зайняла призове місце у номінації «Війна у житті сім’ї»(2011р.).

У 2018 році Забіла Влад, студент правового відділення, був відзначений у обласному краєзнавчому конкурсі з темою: “Козацькому роду нема переводу”.

Протягом 2016-2021 років студенти коледжу беруть участь і відзначені у певних номінаціях Всеукраїнського конкурсу авторських афоризмів, який проводить кафедра філософської антропології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Асоціація філософії мистецтва. Це: Танчик Марина (2016), Носок Софія (2017, 2018), Тараніна Юля (2017), Полякова Ліза (2017, 2018), Березовська Лера (2018), Дмітрєвський Даніїл (2018); Калюжна Ліза, Дарина Дундук друге місце, Трипольський Денис, Крючкова Маргарита третє місце (2021)

Ярема Єва, Глущенко Настя учасниці обласного фестивалю «Олімпіада Геніїв», представили нашу область на фінальному етапі національного відбору до Міжнародного конкурсу  «Олімпіада геніїв» («GENIUS Olympiad») США 2021р

Петриченко Дана третє місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-досліднецьких робіт МАН України лютий (16.02) 2022 р. та участь у третьому  Всеукраїнському етапі (2022)

Кобильченко Аня (2 ступень), Дехтяр Софія (3 ступень), студентки облікового відділення, переможці олімпіади з Громадянської освіти, організованої платформою «На урок» (2022)

Відкриті заходи:

За останні роки викладачем були проведені відкриті заняття та відкриті виховні заходи, тематичні вечори:

– виховна година «До Дня захисника Вітчизни» (2012);

– інформаційна бесіда «Девіантна поведінка» (2013);

– виховний захід «Соціальні мережі в нашому житті» (2013);

– Ток-шоу «Молодь та міліція: що потрібно знати?» (в рамках Обласного методичного об’єднання викладачів правових знань ВНЗ І-ІІ р.а. Сумської області), (2014);

– відкрите заняття з теми “Проблема людини у філософії” (2018);

– відкрите бінарне заняття з Історії України та української культури «Україна після 1991 року “Законодавча, виконавча та судова гілки влади” (2021);

– виховний захід “Професія на все життя” (2022);

– виховний захід «Знати право, служити праву, захищати право», (2023).

Викладачка постійно працює над особистісним і професійним розвитком.