ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Шумкова Вікторія Ігорівна

викладач економічних дисциплін


Працює у ВСП “Сумський фаховий коледж СНАУ” з 1 вересня 2012 року.

У 2013 році закінчила Сумський НАУ та отримала освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр з фінансів і кредиту».

У 2018 році отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У 2020 році отримала ступінь вищої освіти «Магістр з екології».

З 2017 року – старший викладач кафедри маркетингу та логістики Сумського НАУ.

Викладає наступні дисципліни:

  • банківські операції;
  • бюджетна система;
  • податкова система;
  • гроші та кредит;
  • бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках;
  • основи маркетингу.

З кожної із зазначених дисциплін має оформлені навчально-методичні комплекси як у електронному, так і в паперовому варіантах.

У роботі викладач широко використовує інформаційно-комунікаційні технології, застосовує різноманітні форми, методи й прийоми організації навчального процесу.

Відкриті заходи

2013 рік – відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції» на тему «Оцінка реальної вартості окремих видів фінансових інструментів. Оптимізація портфеля цінних паперів»

2014 рік – відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції» на тему «Укладання лізингових і факторингових договорів. Розрахунок лізингових платежів»

2015 рік – відкрите заняття з дисципліни «Гроші і кредит»

2016 рік – відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції»

2017 рік – відкрита виховна година «Фінансова грамотність»

2018 рік – відкритий захід «Особливості ведення торгів криптовалютою» та «Маркетингове управління на біржі криптовалют» із запрошенням спеціаліста з роботи на фондовому ринку

2018 рік – відкрита виховна година «Електронні гроші – наше найближче майбутнє»

2018 рік – відкрите заняття з дисципліни «Гроші і кредит»

2019 рік – відкрите заняття з дисципліни «Банківські операції»

2021 рік – відкрита виховна година «Прокрастинація: як не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні»

2022 рік – відкрите заняття з дисципліни «Маркетинг»

2022 рік – майстер клас для викладачів «Інструменти гейміфікації навчального процесу»

Відзнаки

2017 рік – Подяка ДУ «НМЦ інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, активну участь у вдосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Навчально-методичним центром «Агроосвіта»

2021 рік – Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, професійну компетентність, результативну роботу, вагомий внесок у розвиток освітньої галузі Сумщини та з нагоди Дня працівника освіти.

Навчально-методична робота:

2013 рік

Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2014 рік

Зошит для практичних робіт з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2015 рік

Мультимедійне забезпечення з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Зошит для практичних робіт з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

Методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 5.03050401 «Економіка підприємства»

2016 рік

Мультимедійне забезпечення дисципліни «Бюджетна система» спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2017 рік

Зошит для навчальної практики з дисципліни «Банківські операції» для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

2018 рік

Зошит для практичних робіт з дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» заочної форми навчання
Звіт-щоденник про проходження виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (2018) – Рекомендовано Вченою радою Факультету економіки і менеджменту Сумського національного аграрного університету Протокол № 3 від «01» листопада 2018 р.

2020 рік

Звіту-щоденник про проходження Виробничої практики студентів спеціалності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” для роботи на платформі онлайн практики ПриватБанку

2021 рік

Лекційний матеріал з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів 3 курсу спеціальності 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Зошит для практичних робіт з дисципліни «Основи маркетингу» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

2022 рік

Методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентів з дисципліни «Податкова система» розроблені для студентів за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальностей 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Публікації

1. Shumkova V.I. Insurance of ecological risks as a way of preserving the economic security of agricultural enterprises of Sumy region / V.I. Shumkova, O.V. Shumkova // National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine – Collective monograph. – Vol. 3. “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – p. 440-457

2. Шумкова В.І. Теоретико-методичні основи забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств: монографія /Шумкова В.І.// – Суми, 2018, 150 с.

3. Shumkova O., Shumkova V., Usage of matrix methods for developing the strategy of agricultural enterprise. Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: Monograph / Edited by Nataliia Marynenko, Pradeep Kumar, Iryna Kramar. Nysa: Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019. pp. 437-446.

4. Шумкова В.І. Використання матричних методів для удосконалення стратегічних напрямків маркетингової діяльності в комерційних банках [Електронний ресурс] /В.І. Шумкова// Інфраструктура ринку. – 2018. – №21. Режим доступу до ресурсу: http://market-infr.od.ua/uk/21-2018

5. Shumkova Viktoriia, Shumkova Olena. Marketing management of investment and innovation activity of agricultural enterprises / Olena Shumkova, Viktoriia Shumkova // European journal of economics and management . 2019. Volume 5. issue p. 141-147

6. Шумкова В., Шумкова, О. Управління асортиментною політикою аграрного підприємства. Соціально-економічні проблеми і держава. 2019. Вип. 2 (21). С. 40-48. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2019/19svipap.pdf

7. Borisova V., Samohkina I., Rybina L., Shumkova V. Motivational Management of the Environmentally Sound Development of Agricultural Enterprise in Ukraine. International Journal of Ecology & Development»: Volume 35, Year 2020, Issue 2. рр. 102-120. URL: http://www.ceserp.com/cp-jour/index.php/ijed/issue/view/492

8. Shumkova Viktoriia. Implementation of Interactive Learning Technologies to the Educational Process /Viktoriia Shumkova// International Journal of Balkan Studies. vol. 1, September 2020, pp. 29-45.

9. Шумкова В.І, Пономаренко І.В., Пономаренко О.В. Менеджмент інформаційного забезпечення ліцензування і контролю діяльності закладу охорони здоров’я. Інфраструктура ринку. 2020. Вип.47. С.137-142. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/47-2020

10. Шумкова В.І, Третякова Ю.В. Детермінанти управління елементами комплексу екологічного маркетингу. Приазовський економічний вісник. 2020. Вип.5 (22). С. 116-120. Електронне наукове фахове видання Класичного приватного університету. URL: http:// pev.kpu.zp.ua/vyusk-5-22

11. Шумкова В.І. Фінансова звітність комерційного банку як комунікаційний інструмент просування банківських послуг. III International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World: Conference Proceedings, December 28th, 2018. Lisbon, Portugal: Baltija Publishing. 94-95 pages.

12. Shumkova V., Shumkova O. Shock Advertising of Online Insurance Services: Features and Analysis. 38th IBIMA International Conference.(листопад 2021 р.) URL: https://ibima.org/accepted-paper/shock-advertising-of-online-insurance-services-features-and-analysis/

13. Шумкова О.В., Шумкова В.І. Особливості міжнародної маркетингової сертифікації послуг. Економічний простір. Збірник наукових праць. 2022. № 179 С. С.86-90. URL: http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/1086

14. Hryhoriv Y., Nechyporenko V., Butenko A., Lyshenko M., Kozak M., Onopriienko I., Shumkova O., Shumkova V., Kriuchko L. Economic Efficiency of Sweet Corn Growing with Nutrition Optimization. Agraarteadus Journal of Agricultural Science 1 XXXIII 2022 P. 81-87 https://agrt.emu.ee/en/?J._Agr._Sci._2022/2022_0_XXXIII_0_1