ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Скопова Олена Сергіївна

Викладач обліково-фінансових дисциплін, к.е.н., завідувачка обліково-фінансового відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методистУ коледжі СНАУ працює з 1 вересня 2004 року.

У 1999 році закінчила технікум СНАУ і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста з обліку. Далі продовжила навчання в Сумському національному аграрному університеті за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2002 році отримала кваліфікацію магістра з бухгалтерського обліку з правом викладання.

У 2010 році закінчила СДПУ ім. А.С. Макаренка отримала вищу освіту за спеціальністю «Практична психологія» та здобула кваліфікацію – практичний психолог.

З 2015 року навчалась в аспірантурі Сумського НАУ (заочна форма навчання). У травні 2021 року захистила дисертацію на тему: «Організаційно-економічні засади відтворення ресурсного потенціалу аграрних підприємств» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2004 року виконує обов’язки куратора академічної групи (випустила 6 груп спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»).

Відзнаки

У 2015 році отримала Подяку ректора Сумського національного аграрного університету за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, активну участь в удосконаленні навчально-методичного забезпечення, сумлінну працю, впровадження інноваційних технологій навчання.

У 2016 році отримала Подяку директора науково-методичного центру інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, активну участь в удосконаленні навчально-методичного забезпечення в аграрних вищих навчальних закладах та плідну співпрацю з Науково-методичним центром «Агроосвіта».

У тому ж році була нагороджена дипломом державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» за зайняте І місце у конкурсі «Педагогічні інновації» у номінації «Інноватика в організації самостійної роботи студентів».

У жовтні 2016 року прийняла участь у семінарі на тему «How to Apply for Scholarship within International Mobility Programme» та отримала відповідний сертифікат.

У березні 2017 року прослухала теоретично-практичний курс по роботі з комп’ютерною програмою «M.E.Doc» та отримала відповідний сертифікат.

У травні 2018 року прийняла участь у І турі конкурсу «Кращий урок з Фінансової грамотності».

У 2022 році була нагороджена Грамотою Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за сумлінну та бездоганну працю, високий рівень професійної майстерності, творчий підхід до реалізації завдань державної політики в галузі освіти та з нагоди професійного свята – Дня працівників освіти.

Викладає наступні дисципліни:

  • Фінанси
  • Фінанси підприємства
  • Страхові послуги
  • Казначейська справа
  • Інвестування
  • Контроль і ревізія
  • Гроші та кредит
  • НП з Фінансів
  • НП з фінансового обліку

Публікації:

1. Організація виховної роботи // Джерело. Газета коледжу Сумського національного аграрного університету. – Суми. – 2007 – № 5.

2. Використання ІКТ при викладанні фахових дисциплін // Сумський державний університет, 2010

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні фінансових дисциплін в коледжі СНАУ / О.С. Скопова // Наука і методика: Збірник науково-методичних праць, Київ: Агроосвіта – 2014 – с. 23 – 29.

4. Скопова О.С. Страхові ризики в аграрній сфері Сумської області. Ринкова адаптація та економічна безпека сільськогосподарських підприємств: монографія /за наук. ред. Жмайлова В.М., Данька Ю.І., Шумкової О.В. Суми, «Сумський національний аграрний університет», 2018, С.268-283. (авторський внесок полягає у визначенні специфіки страхового захисту ресурсного потенціалу аграрних підприємств).

5. Скопова О.С. Формування екологічних фондів із залученням венчурного фінансування. Приазовський економічний вісник. 2017. № 4(04). С. 94-100.

6. Скопова О.С. Економічний зміст права власності на земельні ресурси та операції з ними. Науковий погляд: економіка та управління. 2018. № 4(61). С. 104-112.

7. Скопова О.С. Рентні платежі та екологічний податок в Україні: історичний аспект. Причорноморські економічні студії. 2018. № 36/2018. С. 114-117.

8. Скопова О.С. Оцінка можливості залучення аграрними підприємствами Сумської області інноваційних інструментів відтворювального потенціалу. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №.2. С.94-98.

9. Скопова О.С. Функції екологічних платежів та оцінка їх ефективності на макро- та мікрорівні. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». 2019. № 3-2 (52). С. 110-114.

10. Скопова О.С. Теоретичні аспекти економічної сутності та складових ресурсного потенціалу аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №3. С.159-163.

11. Скопова О.С. Сучасний стан відтворювального потенціалу аграрних підприємств. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. №4. С.172-176.

12. Скопова О.С. «Зелені» облігації як інструмент забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері: світовий досвід та можливості застосування в Україні. Інтелект ХХІ. 2020. № 4. С.77-81.

13. Скопова О.С. Застосування методів кореляційно-регресійного аналізу для моделювання та прогнозування фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів в аграрній сфері. European jornal of economics and management. 2020. № 1. С.142-150.

Участь у наукових конференціях:

14. Скопова О.С. Основні екологічні проблеми Сумської області та шляхи їх вирішення. International Scientific-Practical Conference: Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization. Klaipeda: Baltija Publishing. 2016. p.223-226.

15. Скопова О.С. Екологічне страхування. Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: матеріали V- ї Всеукраїнської інтернет-конференції (9-11 травня 2018 р.). Миколаїв: МНАУ, 2018. С. 39.

16. Скопова О.С. Екологічні податки в країнах Євросоюзу. Перспективи розвитку економічної системи з урахуванням сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (17 березня 2018р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2018. С. 79-81.

17. Скопова О.С. Екосистемні послуги та платежі екологічного спрямування. Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (27 жовтня 2018 р.). Київ: аналітичний центр «Нова Економіка». 2018. С. 66-68.

18. Скопова О.С. Фінансовий механізм відтворення природних ресурсів. Матеріали науково – практичної конференції викладачів, аспірантів та студентів Сумського НАУ (17-20 квітня 2019 р.). Том І. С. 56.

19. Скопова О.С. Зміни в екологічному оподаткуванні. Problems and achievements of modern science: coll. of scientific papers «ΛΌГOΣ» with materials of the International scientific-practical conf. (May 6, 2019). Cork: NGO «European Scientific Platform», 2019. V. 2. p. 75-77.

20. Скопова О.С. Екологічні платежі як основне джерело фінансового забезпечення відтворення природних ресурсів. Екологічні та соціально-економічні аспекти розвитку економіки в умовах євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської інтернет-конференції (15-17 травня 2019 р.). Миколаїв: МНАУ. 2019. С. 407-410.

21. Скопова О.С. Екологічне страхування в аграрній сфері України. Les tendances actuelles de la mondialisation de la science mondiale : collection de papiers scientifiques «ΛΌГOΣ» avec des materiaux de la conference scientifique et pratiqua international (Vol. 1), 3 april, 2020. Monaco, Principaute de Monaco: Plateforme scientifique europeenne. p. 21-23.

22.Маландій В.В., Скопова О.С. Формування ринку “зелених облігацій” в Україні. Modernization of today’s science: experience and trends: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), May 21, 2021. Singapore, Republic of Singapore: European Scientific Platform. p. 29-32.

23.Скопова О.С., Сорокіна А. Сутність оборотних коштів, їх організація на підприємстві. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 листопада 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. с. 318-319

24.Скопова О.С.. Бондаренко Я. Формування капіталу суб’єктів підприємницької діяльності. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 листопада 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. с. 317-318

25.Скопова О.С., Чижова В. Класифікація прямого оподаткування та його місце у податковій системі України. Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, 17 листопада 2021 р. Полтава : ПДАУ, 2021. с. 73-75

26.Скопова О.С. Організаційно-педагогічні умови формування професійних компетенцій майбутніх фахівців з фінансів, страхування та банківської справи. ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція “Трансформація освіти: інструменти і механізми сучасного інноваційного розвитку”. Суми.

Прийнято участь:

– у виконанні науково-дослідної роботи за темою «Оцінка рівня страхового захисту сільськогосподарських підприємств» (№ державної реєстрації 0115u001052, 2015-2017 р.р.);

За поданням НМЦ рецензувала наступні матеріали:

1) навчальний посібник зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Фінанси», 2010 р.

2) програму зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Казначейська справа», 2010 р.

3) програму зі спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит» для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з дисципліни «Гроші та кредит», 2010 р.

4) зошит для практичних робіт з дисципліни «Казначейська справа»

5) тестові завдання для проведення он-лайн тестування для студентів спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит»

6) методичні рекомендації по написанню курсових робіт з дисципліни «Фінанси»

7) тестові завдання для проведення он-лайн тестування для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Письмові консультації:

– Письмова консультація для студентів-заочників спеціальності 5.050111»Бухгалтерський облік», 5.050104 «Фінанси», 5.050107 «Економіка підприємства» з дисципліни «Фінанси підприємств» на тему «Оцінка фінансового стану підприємств»;

– Письмова консультація для студентів-заочників спеціальності 5.050111»Бухгалтерський облік», 5.050104 «Фінанси», 5.050107 «Економіка підприємства» з дисципліни «Гроші та кредит» на тему «Визначення теперішньої та майбутньої вартості грошей»;

– Методична розробка відкритої лекції з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Оцінка фінансового стану підприємства», 2012;

– Методична розробка відкритого практичного заняття з дисципліни «Страхові послуги» на тему «Автострахування», 2013;

– Письмова консультація для студентів-заочників спеціальності «Фінанси і кредит» з дисципліни «Страхові послуги» на тему «Автострахування», 2014;

– Методична розробка відкритого лекційного заняття з дисципліни «Фінанси підприємства» на тему «Кредитування підприємств», 2017;

– Методична розробка відкритого лекційного заняття з дисципліни «Фінанси» на тему «Державний кредит і державний борг», 2018.

– Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень», 2021.

– Методичні рекомендації для практичних робіт з дисципліни «Державний фінансовий контроль», 2021.