ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Публікації викладачів за 2012 рік

 1. Неженець О.П. Перспективи розвитку підприємств бурякоцукрового під комплексу в умовах реалізації інтеграційних прагнень України. // Вісник СНАУ. Серія «Фінанси і кредит». 2012. № 1. С. 295-301.
 2. Неженець О.П. та ін. Сучасний стан і прогнози розвитку світового ринку цукру. // Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». 2012. № 4(52). С. 3-7
 3. Петренко С.І. Особливості викладання інформатики // Математична освіта. Вип. 2. Суми, 2012. С. 78-83.
 4. Скопова О.С. Фінанси і кредит. Звіт-щоденник про проходження переддипломної практики із спеціальності 5.03050801 «Фінанси і кредит». Немішаєве, 2012. 66 с.
 5. Шумкова В.І. Концепція аситансу та її практичне застосування в медичному страхуванні студентів, що від’їжджають за кордон.// Матеріали наукової конференції студентів Сумського НАУ (12-16 листопада 2012 р.). В 3 т./Т. 1. Суми, 2012. С.221.
 6. Шумкова В.І. Особливості страхування іпотечних ризиків при заставних операціях з нерухомим майном. // Збірник тез наукових робіт учасників XV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти розвитку економіки: проблеми і перспективи». 5-6 жовтня 2012 року. К., 2012. С. 132-134
 7. Парфило Ю.І. Методика викладання діловодства в умовах оптимізації навчально-виховного процесу. // Materiály VIII Mezinárodní vĕdecko-praktická conference “Aktuální vymoženosti vĕdy – 2012”. Díl 10. Pedagogika. Praha 2012. – С. 72-74.
 8. Парфило Ю.І. Переклад юридичної термінології з англійської мови на українську. // Материали за VIII международна научна практична конференция «Найновите постижения на европейската наука – 2012». Том 13. Филологични науки. София, 2012. – С. 3-6.
 9. Чортенко А.М. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 – лютий 1917 років. Автореферат… к.і.н. Запоріжжя, ЗНУ, 2012. 20 с.
 10. Чортенко А.М. Роль студентства у формуванні та діяльності українських політичних партій Наддніпрянської України: 1900 – лютий 1917 років. Дисертація .. к.і.н. Запоріжжя, ЗНУ, 2012. 235 с.
 11. Чортенко А.М. Студентство в діяльності українських національних партій та молодіжних позапартійних організацій Наддінпрянщини напередодні Лютневої революції (середина 1914 – лютий 1917 рр.) / А. Чортенко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Історичні науки. Луганськ – 2012. – № 6. Ч. 2. – С. 169-178.
 12. Чортенко А.М. Студентство в становленні національної партійної системи на територіях Наддніпрянської та Наддністрянської Україні (порівняльний аспект) / А Чортенко. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2012. – Вип. ХХХІІ. – С. 164-168