ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"
ВСП "Сумський фаховий коледж СНАУ"

Положення про юридичну консультацію

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Навчальна юридична консультація є структурним підрозділом  коледжу Сумського національного університету, що здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 5.03040101 “Правознавство” і створюється як база для практич­ного навчання та проведення навчальної та виробничої практик студентів старших курсів.

1.2  У своїй діяльності юридична консультація керується законодавством України, Статутом коледжу СНАУ та Положенням про навчальну юридичну консультацію коледжу СНАУ.

1.3. Положення про навчальну юридичну консультацію схвалюється педагогічною радою навчального закладу та затверджується директором.

1.4. Навчальна юридична консультація не є юридичною особою.

1.5. Навчальна юридична консультація як структурний підрозділ може мати відповідні штампи і бланки з власною назвою.

1.6. Навчальна юридична консультація для досягнення своїх цілей користується майном вищого навчального закладу.

1.7. Загальне керівництво діяльністю навчальної юридичної консультації вищого навчального закладу І-II рівнів акредитації здійснює директор  навчального закладу.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

2.1. Основною метою створення є:

– сприяння професійному розвитку студентів, поєднання отриманих теоретичних знань із практичною діяльністю, отримання ними професійних навичок роботи щодо захисту професійних та соціальних прав та інтересів громадян, розвитку їх громадянської активності, участі у розробці й реалізації державної правової політики;

– забезпечення взаємозв’язку теоретичного і практичного навчання та систематизації знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, формування та розвиток практичних умінь і навичок, необхідних для здійснення професійної діяльності та прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, формування творчого дослідницького підходу до практичної діяльності;

– забезпечення доступу представників соціально вразливих груп суспільства до правової допомоги;

– формування правової культури громадян;

– виховання у студентів поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

– розширення співробітництва вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншим установами і організаціями;

– впровадження у навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

2.2 Основні завдання навчальної юридичної консультації:

забезпечення навчального процесу, спрямованого на оволодіння студентами практичних аспектів юридичної професії;

надання  соціально незахищеним верствам населення безоплатних юридичних консультацій;

допомога студентам та випускникам у працевлаштуванні;

проведення наукових досліджень у сфері практичної освіти;

створення сучасної технічної та інформаційної бази, зокрема правової бібліотеки;

надання допомоги при створенні та організації роботи інших юридичних консультацій;

проведення заходів з правової освіти населення;

забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу і фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;

створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та навчальною юридичною консультацією, що дозволить оперативно реагувати на запити громадян.

2.3 Відповідно до мети та завдань навчальної юридичної консультації для її повного та ефективного функціонування керівництво навчального закладу і організовує та забезпечує:

– проведення теоретичних та практичних занять за результатами діяльності навчальної юридичної консультації;

– проведення правоосвітніх та інших навчально- практичних заходів;

– надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод громадян та організацій з цивільного, трудового, сімейного, житлового права відповідно до чинного законодавства України;

– проведення роботи з документами правового характеру і базами даних;

– узагальнення практики ведення справ студентами навчальної юридичної консультації;

– підготовка і поширення публікацій для населення з актуальних правових питань;

– співпраця з представниками державних і недержавних органів та організацій;

– проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів та інших заходів з правових питань;

– співробітництво з іншими навчальними юридичними консультаціями вищих навчальних закладів України та іноземних держав.

3. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА ПРИНЦИПИ РОБОТИ НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

3.1. Навчальна юридична консультація надає безкоштовну правову допо­могу з питань:

– захисту конституційних прав і свобод громадян та організацій; цивільного, житлового, сімейного, трудового права та права соціального забезпечення;

– правового регулювання підприємницької та інвестиційної діяльності;

– захисту прав молоді та неповнолітніх та ін.

Відповідно до визначених напрямів роботи у структурі навчальної юридичної консультації створюються сектори на чолі з кураторами-викладачами. Студенти, які виявили бажання працювати у навчальній юридичній консультації, обирають напрям практичної підготовки та зараховуються в один з секторів згідно з поданою заявою.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ  КОНСУЛЬТАЦІЇ

4.1. Структуру та чисельність співробітників навчальної юридичної кон­сультації визначає керівник вищого навчального закладу.

4.2. Керівник навчальної юридичної консультації призначається на посаду наказом директора.

4.3. Діяльність навчальної юридичної консультації здійснюється із залученням до навчального процесу фахівців-практиків.

4.4. Консультантами навчальної юридичної консультації є студенти старших курсів, що навчаються за спеціальністю «Правознавство» та надають  правову допомогу під керівництвом викладачів-кураторів.

4.5. Вимоги до організації роботи навчальної юридичної консультації:

– вищий навчальний заклад створює та забезпечує належні умови для функціонування навчальної юридичної консультації;

– інформація про роботу навчальної юридичної консультації та Положення про навчальну юридичну консультацію навчального закладу оприлюднюються у місцях, зручних для вільного огляду громадян;

– навчальна юридична консультація повинна надати клієнту інформацію про прийняття його звернення до розгляду чи обґрунтовану відмову у такому прийнятті;

– юридична допомога, як правило, надається безпосередньо при розгляді звернення. З причин неможливості вирішення питання відразу під час приймання та у разі потреби додаткового вивчення порушеного працівниками юридичної консультації може встановлюватись інший строк і порядок розгляду звернення громадянина;

– клієнту повинна бути забезпечена можливість подати керівнику навчальної юридичної консультації свій відгук про якість наданої йому правової допомоги.

4.6. Реєстрація обліку прийому громадян студентами здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації та за наявності відповідного технічного обладнання – комп’ютерної реєстрації.

4.7. Режим роботи консультації регулюється навчальним закладом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

5.1. Завідуючим навчальної юридичної консультації є особа, що здійснює безпосереднє керівництво, нагляд і контроль за діяльністю юридичної консультації, представляє навчальну юридичну консультацію в органах державної влади та управління, громадських об’єднаннях, устаноїв та організаціях.

5.2. Спрямовує роботу навчальної юридичної консультації на організацію діяльності в усіх напрямах, визначених  Положенням.

5.3. Забезпечує роботу членів консультації, чергових викладачів-кураторів та працівників суду, управління юстиції.

5.4. Повідомляє керівництву відділення про проведену роботу.

5.5. Контролює поповнення інформаційно-правової системи “Ліга-Закон”, надходження періодичної преси і методичної літератури.

5.6. Відповідає за організацію проведення всіх навчально-виховних заходів, що проходять через навчальну юридичну консультацію.

5.7. Забезпечує ведення документації навчальної юридичної консультації (плани роботи, журнали обліку відвідувачів, відповіді-консультації).

5.8. Затверджує локальні нормативні документи консультації.

5.9. Організовує теоретичне та практичне навчання в навчальній юридич­ній консультації.

5.10. Веде роботу із залучення фінансування.

5.11. Контролює висвітлення діяльності навчальної юридичної консуль­тації в засобах масової інформації.

5.12. Вимоги до завідувача юридичної консультації:

– вища юридична освіта;

– досвід практичної роботи.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

6.1. Звертатись за захистом своїх законних прав та інтересів, користуватись усіма формами правової допомоги консультації, одержувати від навчальної юридичної консультації потрібну інформацію, наукову, довідкову літературу, періодичні видання.

6.2 Брати участь у будь-якому виді діяльності консультації.

6.3. Ініціювати проведення консультацією заходів та акцій, які не суперечать її Положенню і законодавству України.

6.4. Одержувати інформацію про діяльність навчальної юридичної  консультації.

6.5. Звертатися із запитами, заявами, пропозиціями до всіх органів консультації та отримувати відповіді на них.

6.6. Студент-консультант має право:

– проходити на базі навчальної юридичної консультації навчальну та виробничу практики в межах навчального плану;

– одержувати знання та практичні навички для застосування і використання у майбутній професії;

– одержувати матеріали юридичних справ та іншу інформацію, що здійснює навчальна юридична консультація, брати участь у їхньому обгово- ренні;

– бути присутнім при розгляді справ, якими займаються інші студенти- консультанти;

– користуватися бібліотекою та правовими базами даних навчальної юридичної консультації;

– брати участь в акціях, компаніях, проектах, програмах та інших заходах, організованих навчальною юридичною консультацією;

– брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності навчальної юридичної консультації та надавати пропозиції керівництву навчальної юридичної консультації щодо вдосконалення її роботи.

6.7. Студент-консультант навчальної юридичної консультації зобов’язаний:

– відвідувати теоретичні заняття, семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що проводяться у межах роботи навчальної юридичної консультації;

– постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати професійну майстерність;

– вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням конфіденційності;

– дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;

– точно, вчасно, якісно виконувати рішення та вказівки керівництва навчальної юридичної консультації, прийняті у межах його компетенції;

– чергувати в юридичній консультації за встановленим графіком;

– за дорученням керівництва навчальної юридичної консультації та відповідно до вимог чинного законодавства брати участь у веденні справ клієнтів консультації у відповідних органах та установах за умови надання клієнтом доручення, засвідченого нотаріально;

– у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями навчальної юридичної консультації;

– надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи.

6.8. Студент-консультант може бути відрахований з навчальної юридичної консультації у випадку:

1) власного бажання;

2) з ініціативи завідуючого навчальної юридичної консультації у разі невиконання або неналежного виконання ним своїх обов’язків.

6.9. Викладачем-куратором навчальної юридичної консультації є викладач правового відділення “Правознавство” з профілюючих юридичних дисциплін, який має досвід практичної діяльності.

6.10. Викладачі-куратори надають необхідну методичну і теоретичну підтримку студентам-консультантам, вирішують питання про прийнятність справи, виступають у ролі куратора за кожним зверненням громадян, а також забезпечують теоретичну підготовку, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

7.1. Вищий навчальний заклад надає для навчальної юридичної консультації приміщення, умови якого дозволяють розташувати засоби та матеріальні ресурси, необхідні для організації навчального процесу, здійснення прийому відвідувачів з метою надання правової допомоги.

7.2. Для матеріального та технічного забезпечення діяльності навчальної юридичної консультації надаються комп’ютери, копіювальна техніка, які дозволяють працювати з правовими базами даних, мережею Інтернет; засоби телефонного звя’зку; меблі; канцелярське приладдя тощо.

8. ФІНАНСУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

8.1. Фінансування юридичної консультації здійснюється за рахунок коштів вищих навчальних закладів, грантів міжнародних та українських організацій, благодійних внесків громадян і організацій та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

9. ПЕРЕХІДНІ І ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення про навчальної юридичну консультацію набуває чинності з моменту його затвердження наказом директора навчального закладу.

9.2. Реорганізація та ліквідація навчальної юридичної консультації, внесення змін і доповнень до Положення про навчальну юридичну консультацію здійснюється згідно з чинним законодавством.

9.3. Положення про навчальну юридичну консультацію набуває чинності з моменту підписання наказу директора та діє на невизначений строк.