DSC9951Вітаємо Вас у розділі «Вступнику» на сайті ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету»!

Переконана, що тут ви знайдете багато цікавої інформації, а також відповіді на всі запитання, що стосуються навчання у  нашому коледжі. 

ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ – це навчальний заклад IІ рівня акредитації, який проводить підготовку висококваліфікованих спеціалістів за цілою низкою акредитованих спеціальностей.

Тут працюють досвідчені викладачі, які готують фахівців перспективних напрямів діяльності у сферах приватної та державної форм власності.

Коледж прагне зберегти свої найкращі надбання та традиції, але при цьому невпинно йде вперед, постійно ведучи творчий пошук нових форм освітнього процесу та наукової діяльності.

З повагою, Ольга Роговенко,
директор ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ,
Спеціаліст вищої категорії, Магістр права

   

ВСП «Сумський фаховий коледж Сумського національного аграрного університету» один з найстаріших навчальних закладів Сумщини

1903 р. – школа Сумського повітового земства

1997-2021 рр. – структурний підрозділ Сумського національного аграрного університету

history photo

Наші спеціальності:

081 «Право»

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

071 «Облік і оподаткування»

       075 «Маркетинг»

       101 «Екологія»

       232 «Соціальне забезпечення»

        242 «Туризм»

   

Основні аспекти освіти у коледжі

 • Критичне мислення
 • Фінансова та цифрова грамотність
 • Лідерство, можливість працювати в команді, групі та з окремими особами
 • Творчість, креативність, ініціативність, гнучкість
 • Якість освіти
 • Дистанційний інструментарій

  

Сфера професійної діяльності

 • бізнес-структури
 • інвестиційні страхові компанії, державні та комерційні банки
 • органи державної влади та місцевого самоврядування
 • ТГ
 • податкова, митна та прикордонна служби
 • правоохоронні органи, нотаріальні та адвокатські об’єднання
 • інші організації бюджетної сфери

   

Наші досягнення

 • Досвід роботи з використання дистанційних технологій навчання (на базі платформи Moodle)
 • Кращі в Україні лабораторія «Навчальна бухгалтерія» та юридична клініка
 • Новітнє програмне забезпечення (продукти BAS, в т.ч. BAS бухгалтерія, UA бюджет, M.e.doc)
 • Інтерактивні дошки та мультимедійні комплекси
 • Можливість проходження практики на підприємствах Польщі, Німеччини та інших країн ЄС
 • Співпраця з органами державної влади, місцевого самоврядування, фінансовими, кредитними установами і компаніями

    

 Наші викладачі: 55% викладачів мають вищу кваліфікаційну категорію

graph photo

   

Наші пріоритети:

 • Активне навчання
 • Формування професійних здатностей
 • Всебічний розвиток    

Вчимо, – щоб знати, діяти, жити…

 

ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Ви молодий і активний?

Ви прагнете професійного зростання та хочете здобути вищу освіту?

Перший і вагомий крок до вашого успіху - навчання на обліково-фінансовому відділенні ВСП «Сумський фаховий коледж СНАУ».

 DSC9953

Підготовка фахівців економічного напряму розпочалася ще у 1973 році.

З того часу накопичено великий досвід та сформовано ряд новітніх досягнень: 

 • Створено віртуальне навчальне середовище на базі платформи Moodle;
 • Маємо одну з кращих в Україні лабораторій «Навчальна бухгалтерія»; Навчальне програмне забезпечення (продукти BAS, в т.ч. BAS бухгалтерія, UA бюджет, M.e.doc);
 • Інтерактивні дошки та мультимедійні комплекси;
 • Надаємо можливість проходження практики на підприємствах Польщі, Німеччини та інших країн ЄС;
 • Співпрацюємо з фінансовими, кредитними установами і компаніями аграрної сфери.

Навчальний заклад є одним з провідних у системі економічної освіти України

 

Обліково-фінансове відділення готує фахівців за спеціальностями освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра:

   

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;

 DSC7612Підготовка студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

Підприємництво – ініціативна, творча, пов’язана з ризиком самостійна економічна діяльність суб’єкта господарювання, який постійно здійснює нові комбінації ресурсів з метою реалізації нових ідей, випуску нової продукції та одержання прибутку; організаційно-господарське новаторство на основі використання різноманітних можливостей для випуску нових або існуючих товарів новими методами, відкриття нових джерел сировини, ринків збуту, реорганізації виробництва тощо.

Торгівля – це будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на товари. Ініціативна, систематична, виконувана на власний ризик для одержання прибутку діяльність юридичних і фізичних осіб щодо купівлі та продажу товарів кінцевим споживачам або посередницькі операції, або діяльність із надавання агентських, представницьких, комісійних та інших послуг у просуванні товарів від виробника до споживача.

Біржова діяльність – це діяльності на світових фінансових ринках, освоєння методів аналізу фінансових ринків та вмінням ефективно користуватись біржовими інструментами, здатність приймати ефективні стратегічні рішення та прогнозувати тенденції і страхувати ризики на ринку.

Обов’язки фахівця – аналізувати товарні ринки і конкурентоспроможність виробників, управляти виробництвом та організовувати ефективний товарорух з метою покращення результатів діяльності.

 DSC8930

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров’я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).

   

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;

 DSC7664

Галузь діяльності фінансиста – планування та управління фінансовими потоками. Головне завдання фінансиста – планувати, куди вкласти гроші; кому, в кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.

Спеціальність “Фінанси, банківська справа та страхування” надає знання, необхідні в сферах:

 • державних і муніципальних фінансів, податків;
 • банківської і страхової справи, грошового обігу;
 • фінансового менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. міжнародних;
 • оцінки вартості бізнесу, аудиту;
 • фінансового посередництва (інвестиційних компаній, пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, лізингових компаній, факторингу, лотерей, ломбардів, операцій з нерухомим майном, фінансування будівництва житла);
 • валютних операцій, біржової діяльності;
 • фінансів підприємств, корпоративної власності;
 • організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній;

Спеціаліст за фахом “Фінанси, банківська справа та страхування” готовий до професійної роботи у фінансових органах державного, регіонального і муніципального рівнів, банках, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності, на посадах, що вимагають  економічної освіти.

 DSC7503Професії: фахівець з фінансів в підприємствах різних форм власності, в органах державного управління (Державне казначейство, КРУ, Фінансові управління, Державні податкова адміністрація), в органах загальнодержавного соціального страхування, в банківських установах, інвестиційних компаніях, лізингових компаніях.

Здібності та вміння: основи організації фінансової роботи суб’єктів господарювання, проведення антикризового управління фінансовою рівновагою підприємства, розрахунок податкових зобов’язань, планування доходів та витрат бюджетів різних рівнів, організація казначейського обслуговування, надання фінансових послуг (управління цінними паперами, лізингові, факторингові, іпотечні та ін.).

   

071 «Облік і оподаткування»

 DSC7618

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, який передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії.

Спеціальність “Облік і оподаткування” – це не лише популярна економічна спеціальність, а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити таємниці формування економічної інформації, яка використовується для управління підприємством, організаціями, установами.

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись відповідно до змін в економіці та юридичних актах.

Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей розвитку і управління податковими процесами, бюджетними відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують стандартні та нетипові податкові схеми.

Професії: фінансовий директор, бухгалтер, аудитор і керівник аудиторської фірми, економіст з праці, планування, фінансової роботи, ревізор, фахівець податкової та контрольної служби, фінансових, банківських та бюджетних установ.

Здібності та вміння: навички з економічного аналізу, бухгалтерського і фінансового обліку, оподаткування, аудиту, контролю і ревізії, в сферах промислового виробництва й малого підприємництва.

З 2020 року коледж СНАУ почав підготовку за ступенем вищої освіти молодшого бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

З 1 вересня 2021 року відділення очолює Гриценко Вікторія Леонідівна

 DSC7468На відділенні навчається 229 студентів. Навчально-виховний процес здійснюють кандидати наук, аспіранти, здобувачі, викладачі-методисти, вищої та першої категорії, викладачі, які мають педагогічні та почесні звання.

Всі вони працюють над підвищенням свого професійного рівня, удосконалюють загальну культуру, навчальний процес ведуть з використанням інтерактивних і інформаційно-комунікаційних технологій навчання так, щоб на заняттях панувала вимогливість і взаємоповага, довіра і творчість.

До складу відділення входять циклові методичні комісії:

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають сучасним стандартам, новітніми методиками, в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти працюють з сучасними програмними продуктами «1С:Підприємство 8.3», а саме прикладними рішеннями «1С:Бухгалтерія для України», «1С:Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства для України»; «ЛІГА:Закон», «M.e.doc» та інші.

 DSC8348 1Основою практичної професійної підготовки є лабораторії «Навчальна бухгалтерія», «Інформаційних систем і технологій в обліку», «Бюро економічного аналізу» на конкретних матеріалах господарств в умовах, максимально наближених до виробництва.

За підсумками Всеукраїнського конкурсу лабораторія «Навчальна бухгалтерія» посідає ІІ місце.

Сучасні технології навчання, глибокі педагогічні традиції дозволяють забезпечити високу якість знань.

Найбільшою гордістю відділення є студенти – розумні, талановиті, добрі. Ми пишаємося їх досягненнями та успіхами. Традиційно студенти економічних спеціальностей є переможцями обласних, регіональних, учасниками Всеукраїнських і міжнародних олімпіад з фахових дисциплін.

Випускникам економічних спеціальностей забезпечено послідовне й безперервне здобуття повної вищої освіти за скороченим терміном навчання на 3-4 курсах Сумського національного аграрного університету та інших ЗВО.

Завдяки наявності фундаментальних і спеціальних знань у поєднанні з практичною підготовкою досягається високий рівень підготовки фахівців.

А пишатися є чим: наші вихованці стають успішними підприємцями, економістами, бухгалтерами, займають відповідальні посади у різних галузях народного господарства. Але сьогодні ми докладаємо ще більше сил, енергії та здібностей, гідно підтримуючи престиж навчального закладу.

Наші пріоритети:

 • Інноваційність
 • Креативність
 • Постійний розвиток
 • Професійність
 • Компетентність
 • Людяність і порядність
 • Якість освіти

З нами ви зможете:

 • Мислити економічно працюючи за фахом та в побуті;
 • Реагувати мобільно на виклики ринкових відносин;
 • Приймати правильні рішення;
 • Знаходити можливість достойно заробляти;
 • Бути успішним і впевненим у завтрашньому дні.

 DSC7536

Ми працюємо на довірі і взаєморозумінні!

 

ПРАВОВЕ ВІДДІЛЕННЯ

Юридична професія завжди в повазі та в пошані, а навчатися юридичній спеціальності і у молоді і у старшому віці завжди вважалось престижним. Саме тому в 1989 році, на базі тоді ще сільськогосподарського технікуму, було створено правове відділення.

Основне завдання сучасної юридичної освіти – підготовка висококваліфікованих правників, які наділені зрілістю розуму, незалежністю суджень і сповнені відповідальності як перед суспільством, так і перед власним сумлінням; формування у студентів почуття національного патріотизму, справедливості та невпинного прагнення до нових знань.

Освітньо-професійний ступінь

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань

Право

Спеціальність

Право

Кваліфікація

Фаховий молодший бакалавр з права
Термін навчання 4 роки на основі базової загальної освіти
3 роки на базі повної загальної середньої освіти, робітничої професії за фахом
Форма навчання Денна / заочна
Форма фінансування Договірна

З 1 вересня 2021 правове відділення очолює Юрченко Яна Олегівна.

 DSC2767Підготовка фахівців здійснюється на основі базової загальної та повної загальної середньої освіти. На відділенні навчається близько 205 студентів.

До складу правового відділення входять циклова комісія правових і гуманітарних дисциплін.

Навчальний процес забезпечує колектив досвідчених педагогів, серед яких кандидати наук, здобувачі, викладачі вищої категорії, викладачі-методисти та старші викладачі, головне завдання яких забезпечення високої якості освіти та виховання високорозвиненої інтелектуальної особистості.

Для підготовки майбутніх юристів в коледжі створено навчальні кабінети, які відповідають сучасним стандартам навчання. Студенти вивчають дисципліни, що забезпечують набуття фундаментальної юридичної освіти, формують загальний світогляд спеціаліста-правника. З метою забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців у галузі права діє навчальна юридична консультація, активно впроваджені в навчальний процес виїзні практичні заняття, майстер-класи з провідними юристами регіону.

Ми вчимо:

 • Шукати істину
 • Орієнтуватися в законодавстві
 • Відстоювати свою позицію
 • Приймати мудрі рішення
 • Мобільно реагувати на виклики часу
 • Розвивати професійні компетенції.

  

Основні аспекти правової освіти у коледжі:

 • Критичне мислення
 • Фінансова та цифрова грамотність
 • Лідерство, можливість працювати в команді, групі та з окремими особами
 • Творчість, креативність, гнучкість
 • Дистанційний інструментарій

  

Перспективи навчання та працевлаштування 

 • Вступ на 3-4 курс СНАУ та інших ЗВО
 • Можливість отримання паралельної освіти

   

Сфера професійної діяльності:

 • Менеджери (управителі) з права
 • Юристи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування
 • Спеціалісти в галузі правознавства, правосуддя, прокурорського нагляду та управління юстиції
 • Фахівці у сфері податкової справи. Митної служби та прикордонної служби
 • Співробітники правоохоронних органів, приватні детективи та фахівці з дізнання
 • Працівники нотаріальних контор та адвокатських об’єднань

 DSC3154

Ми робимо навчання своїх студентів не лише корисним, але й цікавим!

Разом з нами Ви зможете реалізувати свій потенціал!

 

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Спеціальності:

«Облік і оподаткування» - термін навчання 1 р.10 міс.

«Право» - термін навчання 2 р.10 міс.

Заочне відділення повністю укомплектоване штатом викладачів, серед яких є висококваліфіковані спеціалісти з великим виробничим досвідом в органах юстиції, в обласних і районних управліннях, провідні фахівці відділів, приватні підприємці. Тут працюють кандидати наук, викладачі-методисти, аспіранти, здобувачі та викладачі вищої категорії.

Для студентів-заочників створені всі умови для якісного оволодіння навичками майбутньої професії: обладнано 5 сучасних комп'ютерних класів, які підключені до всесвітньої мережі Інтернет. У розпорядженні студентів є бібліотека, загальний фонд якої становить 52 тис. примірників та читальна зала на 90 місць. Матеріально-технічна база коледжу включає: головний учбовий корпус, гуртожиток, 2 спортивні зали, спортивний комплекс, актову залу на 150 місць.

Є серед студентів-заочників і ті, що працюють і навчаються одночасно для підвищення своєї професійної майстерності. Це секретарі судів, слідчі районних управлінь, патрульно-постова служба, керівники підрозділів УМВС, працівники пенсійного фонду.

Завдяки міцним професійним знанням, здобутим у коледжі, студенти-заочники можуть отримати високооплачувані посади з обраної спеціальності в районних відділах, міських і обласних управліннях, розпочати власну справу.

 DSC3275

Ми чекаємо саме на вас!